Odpowiedź Polaków na list rosyjskich nacjonalistów

Posted: 17/11/2013 in inicjatywy

Zamieszczamy odpowiedź kwartalnika Polityka Narodowa na list rosyjskich nacjonalistów do Polaków.

Do rosyjskich przyjaciół!

Wielu polskich nacjonalistów i patriotów ze zrozumieniem przyjęło Wasz list. Zgadzamy się, że największymi zagrożeniami dla europejskich narodów jest m. in. liberalizm, globalizacja, laicyzacja i dekadencja. My, ludzie twardych zasad, silnej tożsamości narodowej i szczerych intencji musimy wspólnie stawiać im czoła, niezależnie od dzielących nas różnic narodowych i historycznych zaszłości. Możemy to osiągać tylko wygaszając stopniowo niepotrzebne animozje pomiędzy narodami. Proces ten musi rozpocząć się na poziomie zwykłych ludzi, takich jak Wy i my, gdyż władze nie uczynią tego za nas.

Dobrze znamy trudną historię naszych narodów. Nie możemy zapomnieć o ofiarach wielu wojen i długoletnich okresów okupacji naszego kraju. Pamięć o zmarłych i pomordowanych jest naszym obowiązkiem, z którego nigdy nie zrezygnujemy. Przypominanie o tragicznej historii, szczególnie XX wieku, nie może być przez Was postrzegane jako wrogość wobec zwykłych Rosjan.

Podobnie jednak jak Wy, my także chcemy skupiać się na wyzwaniach dnia dzisiejszego. W imię lepszej przyszłości musimy więc odrzucić zgubny dla nas wszystkich szowinizm i imperialistyczne dążenia. Tej zmianie nie sprzyjają działania polityków, zarówno polskich (tak rządzących, jak i opozycyjnych), jak i rosyjskich. Dlatego teraz to my musimy wziąć sprawy w swoje ręce.

Na łamach naszego pisma od dawna piszemy o tym, co dla wielu naszych rodaków nie jest oczywiste a wśród opinii publicznej niepopularne. Między innymi o tym, że duża część Rosjan, oddanych patriotów słusznie odrzuca Putina i jego reżim, nie przynoszący niczego dobrego Rosji i Rosjanom. Dodajmy, że jest to reżim wykonujący nader często gesty wrogie Polsce.

Przypominamy też często tę oczywistą prawdę, iż naród rosyjski był pierwszą ofiarą komunizmu, a prawdziwi rosyjscy patrioci nienawidzą go równie mocno co Polacy. Staramy się od kilku lat na naszych łamach pokazywać różnorodną twarz rosyjskiego patriotyzmu i nacjonalizmu.

Choć dostrzegamy istnienie organizacji narodowych o nieszowinistycznym charakterze i odróżniamy je od tych, tkwiących umysłowo głęboko w dawnym imperialistycznym i nierzadko również w komunistycznym dziedzictwie Rosji, to sporo naszych rodaków przez pryzmat tych ostatnich grup postrzega rosyjski nacjonalizm.

Zgadzamy się jednak z tym, iż wspólne problemy dnia dzisiejszego, takie jak masowa imigracja, będąca plagą Rosji, emigracja, laicyzacja, dekadencja, wojujący islamizm powinny raczej łączyć niż dzielić ludzi dobrej woli z Polski i Rosji, dwóch słowiańskich narodów.

Od Was oczekujemy propagowania wśród swoich rodaków zmiany myślenia o Polsce i zaprzestania postrzegania jej i innych państw naszego regionu jako części swojego imperium. Nie możemy przejść obojętnie nad zdarzającymi się na rosyjskich manifestacjach organizacji nacjonalistycznych imperialistycznymi hasłami (np. „Rosja od Magadanu do Warszawy”) i szowinistycznymi zachowaniami.

Eliminacja tego typu zachowań, poglądów i haseł to bezwzględny warunek porozumienia i trwałego pokoju pomiędzy naszymi narodami. Wierzymy, że takie działania pomogą w przyszłości zapobiec niepotrzebnym incydentom, podobnym do tych, które miały miejsce pod ambasadą rosyjską w Warszawie a następnie pod polską ambasadą w Moskwie.

Przed nami długa i trudna droga. Ale kto może podjąć jej trud, jeśli nie nacjonaliści – awangarda młodego pokolenia polskich i rosyjskich narodów?

Niech Bóg błogosławi Rosjanom!

Redakcja „Polityki Narodowej”

__________________________

Русские друзья!
Многие польские националисты и патриоты с пониманием приняли ваше письмо. Мы согласны, что самая большая угроза для европейских наций – это, между прочим, либерализм, глобализация, секуляризация и декаданс. Мы, люди твёрдых принципов, сильной национальной идентичности и чистых намерений, должны противостоять им вместе, независимо от наших национальных различий и исторических споров. Этого можно достичь, лишь погасив огонь враждебности между народами. Процесс этот должен начинаться на уровне простых людей, как Вы и мы. Власти не сделают этого вместо нас. Мы хорошо знаем трудную историю наших народов. Не можем забывать о жертвах войн и периодов долгосрочной оккупации нашей страны. Память о погибших и убитых это наша обязанность, от которой мы никогда не откажемся. Напоминание о трагической истории, особенно ХХ века, не может рассматриваться Вами как враждебность к простым русским. Однако, как и Вы, мы также хотим сосредоточиться на вызовах современности. Ради лучшего будущего мы должны отклонить разрушительные для нас всех шовинистические и империалистические устремления. В этом не помогает деятельность политиков польских (как правящих, так и оппозиционных), а также русских. Поэтому, мы должны взять дело в свои руки. На страницах нашего журнала, в течение длительного времени, мы пишем о том, что для многих из наших соотечественников является неочевидным и часто непопулярным. Между прочим, о том, что большая часть русских патриотов правильно отвергает Путина и его режим, который не приносит ничего хорошего России и русским. Отметим, что тот же режим слишком часто совершает враждебные жесты в направлении Польши. Мы часто напоминаем эту очевидную истину, что русская нация была первой жертвой коммунизма и настоящие русские патриоты ненавидят его также сильно, как и поляки. Мы пытались в течение последних лет в нашем журнале показывать разнообразные лица русского патриотизма и национализма. Мы признаем, что существуют националистические организации с нешовинистическим характером и отличаем их от тех, которые до сих пор умственно сидят глубоко в империалистическом, а часто и в коммунистическом наследии России. Много наших людей видят весь русский национализм через призму последней группы. Мы согласны с тем, что общие современные проблемы, как массовая иммиграция, от которой страдает Россия, секуляризм, декаданс, воинствующий исламизм должны скорее объединять, чем разделять людей доброй воли в польской и русской нации, двух славянских народах. Мы ждем от Вас того, что русские начнут мыслить по-другому о Польше и перестанут воспринимать её и другие страны региона как часть своей империи. Мы не можем оставаться равнодушными в связи с появляющимися на русских националистических манифестациях лозунгами (например, ” Россия от Магадана до Варшавы”), а также шовинистическими поведенями. Устранение подобных идей и предложений такого типа являются непременным условием для понимания и прочного мира между нашими народами. Мы считаем, что эти меры помогут в будущем избежать ненужных инцидентов подобных тем, которые произошли возле посольства России в Варшаве и потом возле посольства Польши в Москве. У нас впереди долгий и трудный путь. Но кто может его начать, если не националисты – авангарда молодого поколения польского и русского народа?!
Боже, благослови русских!
Редакция журнала «Национальная политика»

Źródło: narodowcy.net

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s