Wierni: Prosimy Was biskupi o odejście w stan spoczynku.

Posted: 21/03/2015 in prawosławni w Polsce

image

DO SYNODU BISKUPÓW

POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁWNEGO

WNIOSEK

   Wasza Eminencjo, Wasze Ekscelencje,
W związku z narastającą destruktywną działalnością hierarchów polskiej Cerkwi, przejawiającą się w notorycznym niszczeniu monastycyzmu (Grabarka, Supraśl, Jabłeczna, Ujkowice, Odrynki, Turkowice) i ograniczania mniszej swobody, deprawowania nowicjuszy i młodych mnichów, przez co wielu z nich w popłochu uciekła z tych monasterów. Doprowadzenia do duchowego rozkładu naszych parafii i przetworzenia ich tylko w miejsca zborów pieniędzy. Zhańbienia i zniesławienia Prawosławia  przed obliczem innowiernych obywateli Polski, jak i przed prawosławnymi braćmi za granicą którzy patrzą na naszą Cerkiew w Polsce jak na  modernistyczną i na połowę unicką. Za wytworzenie sytuacji z powodu której gorliwi wierni białostocczyzny poszukują duchowości za granicą i jak ognia unikają kontaktów z waszymi seminaryjnymi wychowankami – obecnie kapłanami samych dochodowych parafii.
Za Wasze notoryczne deptanie Tradycji naszej Cerkwi i brak elementarnego posłuszeństwa wobec niezmiennej nauki Cerkwi Chrystusowej, przez co część kleryków i kandydatów do tej godności odeszła do innych Cerkwi za granicą. Za wciąganie kleryków i wiernych w zgubny dla zbawienia wir mętnego ekumenizmu. Wchodzenie w modlitewno-liturgiczną jedność z nieprawosławnymi z pseudo-Kościołów, ze zborów i sekt, a tym samym za nieustanne łamanie Boskich Kanonów Cerkwi Prawosławnej, takich jak:

Kanon Apostolski, 10. O każdym modlącym się z ekskomunikowanymi:

Jeśli duchowny modli się z duchownym wykluczonym uznając go wciąż za duchownego, zostanie wykluczony.

Kanon Apostolski, 31. O prezbitrach, który z powodu lekceważenia własnego biskupa oddzielenie sprawuje ofiarę:

Jeśli prezbiter, okazując lekceważenie swemu biskupowi składa ofiarę w oderwaniu od wspólnoty i wznosi własny ołtarz nie mając żadnego uzasadnionego zarzutu wobec biskupa co do jego pobożności i sprawiedliwości, zostanie złożony z urzędu jako żądny władzy, gdyż jest despotą, a razem z nim inni przyłączający się do niego duchowni; świeccy zaś zostaną wykluczeni. Karę tę można wymierzyć po pierwszym i drugim, a nawet po trzecim napomnieniu ze strony biskupa.

Kanon Apostolski, 45. O każdym kapłanie modlącym się z heretykami:

Biskup, prezbiter lub diakon, który się modli tylko wraz z heretykami, zostanie wyłączony; gdyby jednak zachęcał ich do pełnienia funkcji duchownych, winien być złożony z urzędu.

Kanon Apostolski, 46. O kapłanach uznających chrzest heretyków:

Biskupa lub prezbitera, którzy uznają chrzest lub ofiarę heretyków, nakazujemy złożyć z urzędu. „Jakaż jest bowiem wspólnota Chrystusa z Beliarem? Albo wierzących z niewierzącymi?

Kanon Apostolski, 65. O modlących się w zgromadzeniach Żydów lub heretyków:

Jeśli jakiś duchowny lub świecki wejdzie do synagogi Żydów lub do świątyni heretyków, aby się modlić, zostanie złożony z urzędu i wyłączony.

Kanon Apostolski, 70.  O tych, którzy świętują z Żydami:

Jeśli biskup lub inny duchowny pości z Żydami, z nimi świętuje bądź przyjmuje od nich podarunki z okazji ich świat, na przykład przaśniki czy coś podobnego, zostanie złożony z urzędu. Świecki zostanie wyłączony.

Kanon Apostolski, 71. O zanoszących ofiary do świątyń pogańskich i do synagog:

Jeśli chrześcijanin zaniesie do świątyni pogańskiej lub synagogi żydowskiej oliwę lub lampki, zostanie wyłączony.

48. [Zachęty końcowe]:

Oto, biskupi, nasze decyzje dotyczące kanonów. 2 Jeśli będziecie ich wiernie przestrzegać, osiągniecie zbawienie i żyć będziecie w pokoju; jeśli nie będziecie im posłuszni, zostaniecie ukarani i trwać będziecie w ustawicznej wzajemnej niezgodzie, ponosząc karę za swe nieposłuszeństwo.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 6:
Heretyk nie ma prawa wstępu do cerkwi i do kaplicy dedykowanej męczennikom heretykom, dopóki trwają w herezji, zakazuje się wstępu do domu Bożego.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 9:

O tych, którzy wchodzą do jaskiń heretyków, aby tam się modlić Nie wolno dopuścić, aby członkowie Cerkwi udawali się na cmentarze albo tak zwane «martyria» należące do jakichkolwiek heretyków, aby tam się modlić albo spełniać jakiekolwiek czynności związane z kultem; wiernych, które dopuściliby się tego czynu, należy ekskomunikować na określony czas, a przyjąć ich na powrót można po odbyciu przez nich pokuty i wyznaniu błędu.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 10:
O małżeństwach z heretykami członkowie Cerkwi nie powinni obojętnie pozwalać na związki małżeńskie swoich dzieci z heretykami.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 31:
O tych, którzy zawierają związki małżeńskie z heretykami nie należy zawierać związków małżeńskich z żadnymi heretykami ani oddawać im synów i córek; można raczej przyjmować ich dzieci, pod warunkiem, że zgodzą się przyjąć wiarę chrześcijańską.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 32:
Nie należy przyjmować błogosławieństwa od heretyków nie należy przyjmować od heretyków błogosławionego chleba, gdyż jest on raczej przeklęty, a nie błogosławiony.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 33:
Nie należy modlić się razem z heretykami i schizmatykami zakazujemy wspólnej modlitwy z heretykami i schizmatykami.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 34:
Nie należy udawać się do fałszywych męczenników heretyckich żaden chrześcijanin nie powinien opuszczać męczenników chrześcijańskich i udawać się do fałszywych męczenników, to znaczy do męczenników heretyckich, ani do biskupów rzeczonych heretyków, gdyż oni pozostają z dala od Boga. Ci, którzy udają się do nich, niech będą wyklęci.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 37:
Zakaz przyjmowania darów świątecznych od Żydów i heretyków od Żydów i heretyków nie należy przyjmować darów świątecznych ani uczestniczyć w ich uroczystościach.

Synod Lokalny w Laodycei, kanon 39:
Chrześcijanie nie powinni uczestniczyć w świętach pogańskich nie wolno uczestniczyć w świętach pogan ani brać udziału w ich bezbożnych działaniach.

Synod Lokalny w Gangra: kanon 20: O okazujących wzgardę zgromadzeniom przy grobach męczenników:
Jeśli ktoś, powodowany uczuciem pychy i pogardy ganiłby zgromadzenia wiernych przy grobach męczenników albo nabożeństwa tam odprawiane oraz pamięć o nich, niech będzie wyklęty.

Epilog[17] = kanon 21 w „Kormczej Knigie”:
[1] Przez wydanie niniejszych kanonów nie chcemy wyłączać z Cerkwi Bożej pragnących oddawać się ascezie zgodnie z przepisami Pisma Świętego, lecz tych, którzy podejmują decyzję o życiu w ascezie powodowani pychą, którzy wywyższają się ponad ludzi wiodących zwyczajne życie i wprowadzają nowe zasady niezgodne z przepisami Pisma i kanonami Cerkwi. Ze swej strony zapewniamy o naszym podziwie dla życia w czystości i pokorze, pochwalamy wstrzemięźliwość połączoną ze skromnością i pobożnością, sławimy pokorne odrzucenie spraw doczesnych, szanujemy czcigodny związek małżeński, nie gardzimy bogactwem, jeśli łączy się z nim sprawiedliwość i dobroczynność; pochwalamy prosty i skromny strój, pozbawiony przepychu i służący do okrycia ciała, lecz odrzucamy przesadę w strojach zbyt swobodnych i zbytkownych. Otaczamy szacunkiem domy Boże, a zgromadzenia w nich aprobujemy jako święte i zbawienne; nie ograniczamy pobożności jedynie do tych domów, lecz okazujemy cześć każdemu miejscu zbudowanemu w imię Boże. Uznajemy wszelkie zgromadzenie religijne zebrane w Cerkwi Bożej dla dobra wspólnoty. Pochwalamy szczególną dobroczynność braci względem ubogich sprawowaną zgodnie z tradycją zz pośrednictwem Cerwki. Krótko mówiąc, modlimy się, aby w Kościele dokonywało się to wszystko, co zostało nam przekazane przez Pismo Boże i tradycję apostolską.

Synod dyscyplinarny w Elwirze (Grenada, ok. 306 r.): kanon 50:
49. Aby Żydzi nie błogosławili plonów wiernych
Upomina się właścicieli, aby nie dawali plonów, przyjmowanych od Boga z dziękczynieniem, Żydom do błogosławienia, aby naszego błogosławieństwa nie czynić nieważnym i bezużytecznym. Jeśli po tym zakazie ktoś się na to waży, ma być usunięty z Cerkwi.

50. O chrześcijanach, którzy ucztują z Żydami
Jeśli jakiś duchowny lub wierny jada z Żydami, niech będzie odsunięty od komunii, aby się poprawił.

Anatemy Synodu Lokalnego w Konstantynopolu zwanego „Synodem Jedności” (920 r.):
Kanon 1: Wszystko istniejące poza Cerkiewną tradycją i nauczaniem [Cerkwi] i Świętych i chwalebnych Ojców, to, co przyszło jako nowatorstwo i dokonało się w taki sposób, lub po tym ma się dokonać, podpada pod Anatemę.

Kanon 3: Gardzących świętych i Bogiem natchnionych kanonów błogosławionych Ojców naszych, którzy [kanony] i Świętą Cerkiew wzmacniają i całą społeczność chrześcijańską urządzają i wskazują drogę do boskiej pobożności – Anatema.

Anatema Synodu Lokalnego w Konstantynopolu (1084 r.):
Kanon 11: Błędnie rozumującym w Bogu mądre wypowiedzi Świętych Ojców Cerkwi Bożej, i targających się fałszywie tłumaczyć, i zmieniać sens Nauki [Cerkwi], wyraźnie i dokładnie łaską Świętego Ducha wyłożonej, Anatema.

św. Atanazy Wielki, kanon 4. Nie należy brać udziału w eucharystii z heretykami(List do Antiochosa):

Pytanie: Jeśli w święto Paschy znajdzie się ktoś w miejscu, gdzie nie ma możliwości przystąpienia do komunii w cerkwi powszechnej, jak powinien się zachować w dniu świątecznym: przystąpić do komunii, czy nie?
Odpowiedź: Jeśli wielkie i poważne niebezpieczeństwo grozi człowiekowi, który oddala swą żonę i współżyje z inną kobietą, nawet gdyby się znalazł na obczyźnie, to o ileż większe grozi temu, kto zdradza prawą wiarę i uczestniczy w komunii z heretykami? I jak ci, którzy chcą sprzedać swoje towary przebywając w obcym kraju nie przyjmują obcej monety zamiast monety z pieczęć cesarską, tak samo należy myśleć i o komunii Chrystusa.
Usilnie starajmy się unikać komunii od heretyków ani im jej nie udzielajmy, abyśmy nie mieli udziału w ich fałszywej wierze i w ich potępieniu: „Nie dawajcie psom tego, co święte, ani nie rzucajcie swych pereł przed wieprze”. Jeśli komunia stanowi nasze zjednoczenie z Chrystusem, to jednoczy nas też miedzy sobą (Por. 1 Kor 10, 16); w intencji więc jednoczymy się z tymi, którzy wraz z nami przyjmują komunię. Z intencji powstaje owo zjednoczenie, a nie dzieje się ono bez udziału naszego rozumu: „Wszyscy bowiem jesteśmy jednym ciałem, ponieważ bierzemy z tego samego chleba”, jak mówi święty apostoł.

św. Bazyli Wielki, kanon 96. [Czy wolno pozdrawiać heretyków]:

Pytanie: Czy znalazłszy się przypadkowo w towarzystwie heretyków, pogan czy Żydów można z nimi spożyć posiłek albo ich pozdrowić?
Odpowiedź: Pan nie zabronił nikogo pozdrawiać, to znaczy witać w zwykły sposób; powiedział bowiem: „Jeśli pozdrawiacie tylko swoich przyjaciół, cóż szczególnego czynicie” Czyż i poganie tego nie czynią?”. Jeśli zaś idzie o wspólne spożywanie posiłku, posiadamy instrukcje apostoła dotyczącą osób, których mamy unikać; mówi on: „napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie idzie o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuści ten świat. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie spożywali posiłków z takim, który nazywając siebie bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą”.

św. Tymoteusz bp Aleksandryjski, kanon 9 (Odpowiedzi prawne na pytania postawione mu przez biskupów i duchownych, Pytanie i Odpowiedz):

9. Pytanie: Czy duchowny może się modlić w obecności arian albo innych heretyków, czy też nie ma przeszkód, żeby się modlił, to znaczy składał ofiarę?
Odpowiedź: Podczas świętej ofiary, przed pocałunkiem pokoju, diakon woła: „Odejdźcie, wy, którzy nie należycie do wspólnoty”. [Heretycy] nie mogą więc być obecni, chyba że wyznają nawrócenie i porzucają herezję.

św. Tymoteusz bp Aleksandryjski, kanon 25 (Odpowiedzi prawne na pytania postawione mu przez biskupów i duchownych, Pytanie i Odpowiedz):

25. Pytanie: Jeśli przyjdzie heretyk chcąc przyjąć komunię albo wziąć pobłogosławiony chleb ze stołu, czy można mu go dać, czy nie? Wielu bowiem takich przychodzi, w tym nawet ich diakoni, chociaż nie dzieje się to często.
Odpowiedź: Jest to niedopuszczalne, chyba że któryś z nich ukryje się w zatłoczonej cerkwi; wówczas szafarz nie ponosi za to odpowiedzialności ze względu na tłum i brak rozeznania.

św. Cyryl Aleksandryjski, kanon 8. Posługę eucharystyczna należy sprawować wyłącznie w cerkwiach powszechnych:

Wyjaśnienie. Jeśli idzie o dra, to znaczy sprawowaną ofiarę mistyczną, to należy ją składać wyłącznie w świętych cerkwiach należących do [wspólnot] prawowiernych i nigdzie indziej, a ci, którzy tak nie czynią, jawnie przekraczają prawo. Zasadę tę można wyprowadzić ze Świętych Pism. Prawo bowiem nakazało w określone dni, to znaczy w święto Paschy, składać ofiarę z baranka, który był typem Chrystusa. Napisano: „[Baranek] będzie zjedzony w jednym domu. Nie wynoście jego mięsa na zewnątrz” (Wj 12, 46). Na zewnątrz zatem wynoszą dar ci, którzy nie składają go w jednym, poszechnym domu Chrystusa, to znaczy w Cerkwi. Na podobną zasadę wskazuje inny fragment prawa, gdzie napisano: „Jeśli ktoś ofiaruje cielca albo owcę w obrębie obozu i nie przyprowadzi ich przed wejście do Namiotu, ów człowiek będzie wyłączony spośród ludu” (Kpł 17 , 3-4). Ci zatem, którzy składają ofiarę na zewnątrz namiotu, są właśnie heretykami, a zagłada spadnie na nich i na tych, którzy ośmielają się tak czynić. Wierzymy, że ofiary składane w Cerkwi są uświęcone, błogosławione i przyjęte przez Chrystusa.

Św. Hipolit Rzymski, Kanon 1 (wersja arabska). O Świętej wierze:

To wszystko napisaliśmy i wyznajemy prawdziwie. A co do tych, którzy ośmieli się mówić to, czego nie należy o słowie Bożym, zgodnie z tym, co powiedział Pan nasz Jezus Chrystus, to zebraliśmy się w wielkiej liczbie i przy pomocy Bożej, oddzieliliśmy ich, albowiem nie zgadzają się oni ze świętymi księgami, które wypowiedział Bóg, ani z nami uczniami ksiąg. Dlatego oddzieliliśmy ich od Cerkwi i złożyliśmy ich los w Bogu, który osądzi każde stworzenie sprawiedliwie. Tych zaś, którzy jeszcze nie wiedzą nauczamy, bez złości czy zawiści, aby nie popadli w złą śmierć jak heretycy, lecz aby byli godni życia wiecznego i aby nauczali tej świętej wiary swoje dzieci, i tych, którzy przyjdą po nich.

Św. Hipolit Rzymski, Kanon 1 (wersja arabska):

Niech kler czuwa, aby nikt spoza wierzących nie był dopuszczony od spożywania Najświętszego Misterium.

Św. Hipolit Rzymski, Kanon 1 (wersja arabska):

Na każdego, kto zachowa te kanony i na cały Izrael Boga, niech zstąpi pokój Pański i Jego miłosierdzie. Nieprzyjaciel nie znajdzie odpoczynku w nich, ale oni znajda odpoczynek ze wszystkimi świętymi w Królestwie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

św. Bazyli Wielki, kanon 89:

Bardzo zasmuca mnie fakt, że ustawy Ojców są lekceważone w Cerkwi i że zaniedbano ich ścisłego przestrzegania (πᾶσα ἀκρίβεια τῶν ἐκκλησιῶν ἀπελήλαται). Obawiam się też, aby w skutek wzrostu tej obojętności sprawy Cerkwi nie uległy całkowitemu zamętowi.

Napominamy Wam Wasza Eminncjo i Wasze Ekscelencje, że w Cerkwi króluje prawo a nie despotyzm zwierzchnika i jego grupki biskupów („lex est rex, non rex est lex” – nie wola króla jest prawem lecz prawo króluje).

Ze względu na dobro nas – wiernych naszej Cerkwi, prosimy Was władycy o dobrowolne odejście od zajmowanych Wami katedr i tym samym na zwołanie soboru lokalnego (składającego się z wiernych) naszej Cerkwi i o umożliwiene wybrania nami dostojnych kandydatów do biskupich chirotonii (święceń), których udzielą hierarchowie z pośród grona innych Cerkwi Lokalnych. Aby w Polsce wola Narodu Bożego zgodna z Wolą Bożą od czasów nadania patriarszego Tomosu wkońcu się ziściła.
Upraszając o Waszą roztropność i szczerą chęć uleczenia ran jakich zadaliście na Ciele Chrystusowym – Cerkwi.

Wierni Cerkwi Prawosławnej w Polsce

21.03.2015

Z dnim dzisiejszym Wniosek zostaje podany do informacji publicznej, a jego kopie otrzymują:
Przełożeni monasterów w Polsce.
Zwierzchnicy pozostałych prawosławnych Cerkwi Lokalnych (w tłumeczniu na języki lokalne).

Komentarze
 1. orthodox70 pisze:

  jastem za!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. Kim Dzong Un pisze:

  A tak na marginesie. To ilu wiernych napisało ten wniosek? I ilu go podpisało? Bo to bardzo ciekawe. A kto przetlumaczyl na jezyki lokalne? Ta sprawa tez jest interesująca. Wystarcza same inicjaly.

 3. Mariusz S. pisze:

  Ha! Wierni lepiej znają się na kanonach niż ich władycy.
  Podpisuje się pod tym!

  • Prawosławny_wierny pisze:

   Wcale nie zgadzam się z panem Mariuszem S., że wierni lepiej się znają na kanonach niż ich biskupi. Nie wiem czy Pan wie, ale w cerkwi istnieje coś takiego jak ekonomia i akrywia, którą biskupi mogą stosować. Natomiast poczytać kanony może każdy. Żeby zastosować kanony literalnie do każdego wiernego jestem przekonany, że większość albo było by już dawno wydalona z Cerkwi lub musiała by czekać na Eucharystię latami.

 4. Kim Dzong Un pisze:

  Poczekajcie jeszcze się pod niczym tak szybko nie podpisujcie. Ile osób napisało owe pismo? Kto tłumaczy?

 5. rt pisze:

  A co ze zdradą Cerkwi i współpraca ze śmiertelnym wrogiem Cerkwi – Sluzba Bezpieczenstwa? A co z donoszeniem do SB na duchowienstwo i swieckich doroslych i mlodziez? A co z wciaganiem we wspolprace z komunistyczna bezpieką seminarzystow i kler. A co ze sprzedaza swiecen prezbiteratu?

 6. Prawosławny_wierny pisze:

  mnie natomiast taki wniosek bulwersuje. Nie ma nawet podanej rzetelnej liczby tych rzekomych wiernych chcących, aby nasi biskupi przeszli w stan spoczynku. Takie coś może napisać każdy i podpisać się jak chce. Nie ma podanych osób z imienia i nazwiska, dlatego że jest to znikoma cząstka ludu. Ja osobiście nie zgadzam się na taką prośbę, a także jestem wiernym PAKP. Więc niby dlaczego wszyscy mają cierpieć z powodu kilku osób? Chyba należałoby, żeby większość tego chciała. Jednak jestem przekonany, że większość jest za prawdziwymi prawosławnymi biskupami, czyli tymi, którzy obecnie reprezentują nasz PAKP

  • Słowak pisze:

   To prawda, że taki wniosek powinien być podpisany. W tej chwili wygląda tylko jak chwyt publicystyczny (ciekawy). Ma dokładnie taki sam status, jak „pismo o zamknięciu Monasteru w Ujkowicach”, które, nie będąc podpisane przez żadnego biskupa, nie wywołuje żadnych skutków kanoniczno-prawnych. Osobiście uważam, że biskupi powinni podać się do dymisji. Uratowaliby w ten sposób resztki twarzy, o ile po tych wszystkich nadużyciach jeszcze ją mają.

 7. […] Hierarchia PAKP  chyba zapomniała, że naród wybaczył/zaniechał rozliczenia okresu PRL, w którym była tajnymi współpracownikami SB i sprzedawała Chrystusa kompromisując się z bolszewickim systemem. Nie przypominam słowa przepraszam i pokajanija przed narodem prawosławnym w Polsce. Ludzie honoru i z resztkami sumienia  odeszliby oszczędzając wstydu wiernym i sobie. […]

 8. Prawosławny_wierny pisze:

  Ciągle nie znamy liczby wiernych którzy pod takim wezwaniem się podpisali. Mnie takie coś dziwi. Jeżeli by ktoś do mnie napisał tak podpisane pismo to nawet nie wiem czy by mi się chciało odpisać. Wiec nie dziwie się jeżeli te pismo zostanie bez odzewu.

  • Masz rację, aczkolwiek myślę że ze względu na Internet podesłano go nam bez podpisów. Tak na marginesie, list w/s Odrynek też był bez podpisów, a swój efekt u metropoloity wywołał. Choć fakt nie na długo…

 9. Historyk niepokorny (ortodoks, niebiałorus, niekomuch) pisze:

  „Wielu nosi miano biskupa, a w rzeczy samej nimi nie są, bo są raczej w stosunku do owczarni Chrystusowej drapieżnymi wilkami niż pasterzami, raczej burzycielami niż budowniczymi Chrystusowego Kościoła; jak są fałszywi aniołowie i fałszywi prorocy, tak są i fałszywi biskupi”(św. Augustyn).

  „Nie wszyscy biskupi są biskupami” (św. Hieronim).

  „Marny to pasterz, którego cieszą pochwały wilka, pasterz nie może się podobać i wilkom, i owcom” (papież Anaklet).

  „Fałszywi prorocy zachowują się jak stróże ślepi i psy wylegujące się, niezdolne zaszczekać; biskup niekażący występków podobny jest do takiego psa” (św. Grzegorz Wielki).

  „Biskupowi nie wolno udawać, że nie widzi, jakie życie ludzie prowadzą, ani cieszyć się ich pochwałami za przemilczanie, zwłaszcza, gdy złe postępowanie prowadzi do nieszczęść” (św. Augustyn).

  • Mirek pisze:

   Szukającym nie skażonego Prawosławia polecam osobę Ignatiego Łapkina na YouTube ,szkoda że mieszka tak daleko od Polski.

 10. Wiaczesław Kondraciuk pisze:

  Też mam dość despotyzmu i obertasów w wykonaniu metropolity Sawy i CO.
  Za czasów metr. Bazylego było nam znacznie lepiej!
  Również się pod tym podpisuję.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s