Archive for the ‘ekumenizm’ Category

Przeczytaj teksty:
Optina padła – pojawiają się sami „wyraźni” heretycy. (ros.)
List otwarty do optińskich braci-mnichów. (ros.)
.

image

Niedawna dotacja w wysokości 750 tysięcy złotych ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na bieżącą działalność współtworzonej przez prawosławnych, luteran i starokatolików Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie nie budzi kontrowersji, choć w rankingu polskich uczelni teologicznych „Perspektyw” z 2014 roku szkoła ta zajęła przedostatnią pozycję (według oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2013 roku ChAT uplasowała się wśród uczelni akademickich na dalekim 84 miejscu). To jednak nie wszystko, ponieważ, jak informuje oficjalny komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej, jakie odbyło się 2 czerwca 2015 roku, z budżetu państwa sfinansuje się jeszcze budowę nowej siedziby ChAT, co stoi w sprzeczności z drastycznie malejącym spadkiem liczby osób tam studiujących; ze środków publicznych planowany jest także remont siedziby Polskiej Rady Ekumenicznej. Dziwi taki zakres uprzywilejowania powyższych instytucji.

(więcej…)

Z cyklu na celowniku partyzanta.

image

Jeden z nielicznych chórów prawosławnych (PAKP) specjalizujący się w śpiewie bizantyjskim, prowadzony przez absolwenta ateńskiego konserwatorium muzycznego, uważanego za polskiego melodosa Marcina Abijskiego, zasłynął z uczestnictwa w wielu imprezach o charakterze ekumenicznym.  Chór ten świetnie kontynuuje tradycję Bizancjum epoki imperatorów Paleologów Michała VIII, Jana V, Jana VIII i Konstantyna XI  – zdrajców Cerkwi Prawosławnej i kreatorów unii z papieskim Rzymem. Nasz chór na unityzmie nie poprzestał, a zaczął się nawet bawić w międzyreligijny synkretyzm z bogodstępczymi Żydami.

(więcej…)

image

image

Metropolita Serafin z Pireusu: Plan islamizacji Grecji – syjonistyczne lobby pana Rothschilda. W Atenach wybudują meczet. W tym celu parlament zmienił ustawę.

Parlament Grecji wniósł poprawki do prawa krajowego, które zezwalają na budowę meczetu w Atenach. Ich inicjatorem jest rządząca partia żyda Tziprasa, SIRIZA (koalicja radykalnych lewicowców  trockistów). Z tego powodu do wiernych zwrócił się ze słowem pasterskim metropolita Pireusu, Serafim, pisze Romfea:

„Parlament Grecji znowu uczynił aktualnym problem islamu próbując zalegalizować tę religię, której prawo przewiduje karę śmierci za odstępstwo. Większość partii parlamentarnych zagłosowała „za” budową meczetu w tym czasie kiedy w Lekanopedii już funkcjonuje 150 meczetów, wśród których najważniejszym jest meczet o powierzchni 3 tysięcy metrów kwadratowych w Maskat.

(więcej…)

image

Batiuszka Paweł Adelgiejm o prawdziwej istocie posłuszeństwa (fragmenty z książki „Dogmat o Cerkwi”)

Bądź wola twoja (Mt 6, 10)

Broń, której biskup używa dla kontroli nad kapłanami oraz panowania nad stadem Chrystusowym, nazywana jest „posłuszanijem”. Co kryje się za tym wielkim słowem, które jest, wedle przykazań, miarą naszej miłości do Boga (J 14, 23-24)?

Co kryje się za słowem, które wyraża jedną z cnót etyki chrześcijańskiej?

Co kryje się za słowem, które każde dziecko otrzymuje od swej matki jako przykazanie?

Co kryje się za słowem, które każdy mnich przynosi Bogu w swoich ślubach i czyni główną zasadą swojego życia?

Biskup naucza: „Główną cnotą kapłana jest posłuszeństwo swojemu biskupowi”.

Pewien szanowany protojerej, udekorowany mitrą, głosi taką oto mądrość życiową: „Do życia w zgodzie z biskupem kapłanowi potrzebne są tylko dwa zdania: «Przebaczcie, władyko» oraz «Błogosławcie, władyko»”.

(więcej…)

Ole, ole, ola, ekumenia!

Posted: 14/03/2015 in ekumenizm

image

Od 16 lutego br. w Centrum Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy k. Genewy odbywa się spotkanie Specjalnej Komisji Przygotowawczej do Wielkiego i Wszechprawosławnego Soboru.

Komisja ta została powołana w marcu 2014 r. w czasie spotkania Zwierzchników Lokalnych Kościołów Prawosławnych w Konstantynopolu. Zadaniem komisji na tym etapie jest przeanalizowanie i uaktualnienie trzech chwalebnych masońskich tematów, które zostały przyjęte przez III Przedsoborową Konferencję w 1986 r. w Chambesy, a mianowicie:

1. Kościół prawosławny a ruch ekumeniczny
2. Relacje Kościoła prawosławnego z całym światem chrześcijańskim
3. Wkład Kościoła prawosławnego w realizację pokoju, sprawiedliwości, wolności, braterstwa i miłości między narodami oraz zniesienie dyskryminacji rasowej i innych.

Dwa poprzednie tematy zostały skorygowane na pierwszym spotkaniu, które odbyło się we wrześniu 2014 r. Na podstawie tych dwóch dokumentów został stworzony jeden, który przesłano w celu konsultacji do poszczególnych Synodów i Soborów Lokalnych Kościołów Prawosławnych.

Bieżące spotkanie jest drugim spotkaniem Komisji i zajmuje się trzecim tematem. Obradom Komisji przewodniczy Metropolita Pergamonu Jan (Ziziulas). W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele wszystkich Lokalnych Kościołów Prawosławnych. Sekretarzem do spraw przygotowania Wszechprawosławnego Soboru jest metropolita Szwajcarii Jeremiasz.

Obrady potrwają do 20 lutego. Delegacji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przewodniczy biskup siemiatycki Jerzy (Pańkowski), Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego. W spotkaniu uczestniczy także w roli doradcy ks. Andrzej Kuźma.

—-

Dla rozpatrywania tego typu tematów, zdecydowanie bardziej właściwym miejscem byłaby ta “świątynia”.

image

image

EKUMENICZNE „PRZEJĘZYCZENIE” POLSKIEGO WŁADYKI W ROSYJSKIEJ TV

Rosyjski kanał telewizyjny „Sojuz” wyemitował w dniu 11 lutego 2015 roku, w cyklu wywiadów pod tytułem „Archipastir”, nagraną w Jekaterynburgu rozmowę z prawosławnym arcybiskupem białostocko-gdańskim Jakubem. Władyka, nie kryjąc napięcia, odpowiada na trudne pytania Dmirtija Brodowikowa na temat sytuacji prawosławia w Polsce, odnosząc się m.in. do współistnienia starego i nowego stylu kalendarzowego czy problemu braku działań misyjnych ze strony polskiej Cerkwi. W głęboką konsternację wprawia rażąco mijająca się z faktycznym stanem rzeczy relacja arcybiskupa Jakuba, który, zapytany o to, czy Cerkiew polska bierze udział w spotkaniach modlitewnych z innowiercami, koniunkturalnie odpowiedział:

„Nie, my oczywiście takich wspólnych celebracji nie czynimy, dlatego że Kanony słusznie mówią, iż wspólne nabożeństwa, modlitwy nie powinny mieć miejsca. Jeśli się modlimy, jeśli jesteśmy obecni, dlatego że oni z konieczności zapraszają, po prostu jesteśmy obecni na uroczystości, lecz bez żadnego modlitewnego udziału z naszej strony” (oryg. „Нет, мы конечно торжеств таких совместных не совершаем, потому что Каноны правильно говорят, что совместных богослужений, молитв не должно быть. Если мы молимся, если мы присутствуем, потому что они, надо, приглашают, мы просто присутствуем на торжестве, но у нас никакого молитвенного участия нет” – http://youtu.be/J2-Blq8tqJA, min. 19:03-19:31).

Władyka Jakub, podobnie jak niemal wszyscy członkowie Świętego Synodu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, od wielu lat znany jest z nadzwyczajnej ekumenicznej otwartości, czego dowodem są dokonywane wspólnie z heretykami poświęcenia, błogosławieństwa i modlitwy oraz ich obecność w białostockich cerkwiach w celu przepowiadania Ewangelii. Nie trzeba daleko sięgać pamięcią, jak jeszcze przed miesiącem, 19 stycznia 2015 roku, arcybiskup Jakub podczas spotkania ekumenicznego m.in. z rzymskokatolickim biskupem Edwardem Ozorowskim w cerkwi św. Ducha w Białymstoku stwierdził, że wśród form poszukiwania jedności między prawosławiem i innymi wyznaniami chrześcijańskimi „najbardziej skuteczna jest wspólna modlitwa”.

Taka praktyka jest tymczasem sprzeczna z jednoznacznym zakazem wspólnych modlitw z innowiercami, nawet prywatnych, wynikającym z nakazów św. Pawła (2 Tes 3, 6; 2 Tm 3, 5; Tyt 3, 10; 2 Kor 6, 14-17; Dz 19, 9) i obwarowanym przez Święte Kanony, potwierdzone przez trzy Sobory Powszechne, najsurowszymi karami – anatemą lub złożeniem z biskupiej posługi. W nauczaniu bogonośnych Apostołów i Ojców modlitwa jest dobrem duchowym uprzednio domagającym się zjednoczenia w wierze. Wspólna modlitwa, podobnie jak komunia eucharystyczna, może więc być tylko skutkiem wspólnego wyznawania jednej wiary w Chrystusa, nigdy zaś wyjściową przyczyną jedności wiary. Trzeba przy tym dodać, że z racji tego, iż zakaz wspólnej modlitwy z innowiercami odnosi się wprost do fundamentów jedności dogmatycznej, nie można w stosunku do niego stosować zasady ekonomii, czyli rozluźnienia dyscypliny określonej przez Święte Kanony.

Dlaczego jednak tego, czego wstydził się władyka Jakub w Rosji, nie wstydzi się w Polsce? Idąc za przytoczonymi słowami hierarchy z wywiadu dla telewizji „Sojusz” i bolesną faktografią widać, że to, co w zakresie ekumenizmu dzieje się w naszym kraju, nosi wyraźne cechy działania z pełną premedytacją. „Czy jednak – pytamy za Łk 18, 8 – Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. Z pomocą w rozwikłaniu tej wielkiej troski nadciąga ponownie władyka Jakub, który w tej samej rozmowie przyznaje z uśmiechem, że Cerkiew prawosławna w Polsce nie podejmuje zorganizowanych dzieł misyjnych, gdyż „z pewnością nie byłoby nam w Polsce tak lekko. Nie możemy tego robić”.

Źródła:
http://youtu.be/J2-Blq8tqJA
http://www.archibial.pl/news.php?id=1190

Za: fb.com/PPE

Patriarchs and Archbishops in Istanbul

„ÓSMY SOBÓR POWSZECHNY” I APOSTAZJA NA PODSTAWIE PROROCTW ŚWIĘTYCH OJCÓW

To, że nasze czasy nie są łatwe, a raczej nadzwyczajne, wyczuwa dziś zapewne każdy z nas. Szybko rozwija się technika, transport, otaczające nas nowe środki komunikacji, wszędzie przenika Internet… Takiego potoku informacji i próżności wcześniej na ziemi nie zauważano. I wydaje się, że takich sytuacji, takich wyzwań jak dziś na świece nie bywało; że dzisiejszy czas jest czasem szczególnym, i dlatego życie również powinno być niezwykłym. Możliwe, że właśnie dlatego prawosławni stają się podatni na pewne ustępstwa współczesności, dostrajają się do potrzeb tego świata, którego księciem wiadomo kto jest. Mimo to wiemy, że Bóg zawsze Tenże – co tysiąc, co sto lat temu, co dziś, co w przyszłości, i do końca wieków. I aby w tym kłamliwym czasie nie zejść z prawidłowej drogi, rozróżniać zło maskujące się pod maską dobra, wierzącemu człowiekowi jest koniecznym zwracać się ku życiowym doświadczeniom i zbawiennym pouczeniom Świętych Ojców i ascetów bogobojności, w tej liczbie i ku współczesnym bastionom wiary, którym Bóg wyjawił losy ludzkości i świata.

Nawet dalecy od Cerkwi ludzie interesujący się wojną, tragediami, globalną katastrofą… Lecz, niestety niewielu wnika w sedno przepowiedni lampionów Prawosławia o cerkiewnej apostazji (odstępstwie) i tzw. „ósmym soborze powszechnym”. A przecież właśnie odstępstwo od prawdziwej wiary, od wierności Bogu i Jego Świętej Cerkwi, zgodnie z Jej nauką jest przyczynkiem wszystkich ziemskich tragedii. Tak więc, przed czym ostrzega nas słowo Boże i Święci Ojcowie?

(więcej…)

ŚWIĘTA WSPÓLNOTA GÓRY ATOS WZYWA PATRIARCHĘ BARTŁOMIEJA DO ZACHOWANIA JEDNOŚCI WIARY PRAWOSŁAWNEJ

W podanym do publicznej wiadomości na początku lutego br. oficjalnym liście wszystkich 20 monasterów Góry Atos skierowanym do patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, datowanym na dzień 18/31 grudnia 2014 roku, hagioryci oddali cześć jego ojcowskiej posłudze, a w pokorze przed Bogiem, wzywając na świadków Chrystusowej wiary świętych, którzy strzegli prawowierności jej przekazu, między innymi przed łacińskimi herezjami, odnieśli się z bólem do naruszającego kanony prawosławnej wiary faktu wspólnej modlitwy i liturgicznego pocałunku patriarchy z papieżem rzymskim na Fanarze w dniu apostoła Andrzeja, patrona Cerkwi konstantynopolitańskiej.

Święta Wspólnota określiła tę zakazaną w świetle prawosławnej dogmatyki i tradycji liturgicznej praktykę, zrównującą Cerkiew Chrystusa z herezją papizmu, mianem skandalu, a jednocześnie wezwała patriarchę Bartłomieja do zerwania z takim kursem dialogu, który narusza jedność wiary.

Atoskie monastery jednogłośnie ostrzegły, że w przeciwnym razie nie będą wspominać patriarchy podczas Boskiej Liturgii – miało to już miejsce przed pięćdziesięcioma laty, kiedy patriarcha Atenagoras podjął kanonicznie nieskuteczne akty zniesienia anatem przeciwko papizmowi.

Skan listu Świętej Wspólnoty Góry Atos:
http://pl.scribd.com/…/ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΤΗΣ-Ι-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΑΓ-ΟΡΟΥΣ-p…

Za: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=777156312360466&set=a.107488425993928.11797.100001983133355&type=1&theater

(więcej…)

ekumaniaki

24 stycznia 2015 roku w rzymskokatolickim kościele orionistów w Warszawie 11 chrześcijańskich związków wyznaniowych zebrało się, by pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza i arcybiskupa Jeremiasza, prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, świętować podpisanie „deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztów”. 15 lat temu, 23 stycznia 2000 roku w Warszawie, zwierzchnicy sześciu podmiotów wyznaniowych zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (autokefalia prawosławna, ewangelicy augsburscy i reformowani, metodyści, polskokatolicy i mariawici) oraz rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski ogłosili dokument „Sakrament Chrztu znakiem jedności”, w którym uroczyście zadeklarowali „wzajemne uznawanie” obrzędów chrzcielnych.

W dniu 15 stycznia 2015 roku podczas zorganizowanego w warszawskim Centrum Luterańskim „Ekumenicznego Spotkania Noworocznego” arcybiskup Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, podzielił się ze słuchaczami odważnym spostrzeżeniem z udziału w XIII sesji watykańsko-prawosławnej Komisji Wspólnej ds. dialogu doktrynalnego, jaka miała miejsce w dniach 15-23 września 2014 roku w Ammanie: „Do sukcesów należy zaliczyć obecną fazę mozolnego trudu teologicznego w oficjalnym dialogu na temat miejsca i roli Biskupa Rzymu w Kościele”.

Prawda o „sukcesie” przebiegu tego spotkania jest jednak mniej lukrowana, jeśli wczytamy się we fragment wydanego z tej okazji oficjalnego komunikatu Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego: „Komisja rozpatrzyła projekt dokumentu o »Synodalności i Prymacie« przygotowany przez komisyjny Komitet Koordynacyjny w 2012 roku w Paryżu. Jako że tekst wzbudził szereg podstawowych zastrzeżeń, zdecydowano przygotować nowy projekt, który zostanie przedstawiony podczas bieżącej sesji plenarnej. Został utworzony Komitet redakcyjny do przygotowania nowego projektu dokumentu zatytułowanego »W kierunku wspólnego rozumienia synodalności i prymatu w Kościele w pierwszym tysiącleciu«. Po długotrwałych dyskusjach, które ujawniły poważne różnice zdań co do problemu prymatu w Kościele, zalecono, aby Komitet Koordynacyjny Komisji Wspólnej dokonał korekty tekstu na swoim posiedzeniu, jakie będzie zwołane w 2015 roku. Podczas dyskusji na temat synodalności i prymatu w Kościele została wyrażona krytyka w odniesieniu do dokumentu »Eklezjologiczne i kanoniczne konsekwencje sakramentalnej natury Kościoła«, przyjętego przez Komisję Wspólną w dniu 13 października 2007 roku w Rawennie.

(więcej…)

Wspierając ekumenizm…

Posted: 22/01/2015 in ekumenizm

ekumenizm

Znajdź różnicę…

Posted: 22/01/2015 in ekumenizm

ekum

Komentarz prawosławnego starostylnego metropolity Etny Chryzostoma (Gonzales), przysłany przez archimandrytę Aleksego, ihumena monasteru pw. św. króla-męcz. Edwarda w Brookwood (Wielka Brytania).

Powodem do powstania francuskiej karykatury stały się następstwa Drugiego Soboru Watykańskiego (1962-1965) dla Rzymskokatolickiego Kościoła.

sobor

– Watykan II otworzył kościół …

– I lud wyszedł.

Mocna karykatura i przesłanie! Będzie się ono rozpowszechniać. Jest to szczególne ostrzeżenie wszystkim prawosławnym, którzy stoją na progu „Soboru Powszechnego” w 2016 roku, „Drugiego Soboru Watykańskiego Cerkwi Prawosławnej”, jak potajemnie ogłosili ten sobór niektórzy aktywnie popierający go moderniści [„prawosławni” –Tłum.].

(więcej…)

Antybiblijnie o Biblii…

Posted: 20/01/2015 in ekumenizm

Frank i Bart

Posted: 14/12/2014 in ekumenizm

Grecka Synaksa Prawosławnych (nowostylnych -red.PP) Duchownych i Mnichów w dniu 19 listopada 2014 roku wystąpiła z protestem przeciwko nowej eklezjologii patriarchy Konstantynopola Bartłomieja. Dotychczas apel podpisało sześciu helladzkich metropolitów z blisko trzema tysiącami mnichów, duchowych i świeckich – dołączają do nich prawosławni z całego świata.

Wzywają patriarchę Bartłomieja do porzucenia ślepego dialogu ekumenicznego, którego kierunek teologiczny łamie apostolski i kanoniczny porządek wyznawania wiary prawosławnej, a jako taki stoi w sprzeczności z wytyczoną przez Chrystusa drogą zbawienia, po której pewnie stąpali prowadzeni przez Świętego Ducha Ojcowie Cerkwi.

(więcej…)

Wystąpienie dra Pawła Wróblewskiego z dnia 19 listopada 2014 roku  w prawosławnej parafii św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu:

Wykład zawiera omówienie dotychczasowego stanowiska Świętej Wspólnoty Góry Atos na temat dialogu prawosławno-katolickiego w kontekście zbliżającej się wizyty głowy Państwa Watykańskiego w Turcji i spotkania z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem w dniu 30 listopada 2014 roku.

Przedstawiono także treść protestu metropolity Filareta Wozniesienskiego (1903-1985), zwierzchnika Rosyjskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej, w sprawie niekanonicznego i nieważnego aktu zniesienia przez Konstantynopol ekskomuniki z 1054 roku.
(więcej…)

papież i patriarcha

Żaden Rzymski papież – od czasu odłączenia się patriarchatu Rzymskiego – nigdy nie był z punktu
widzenia prawosławia kanonicznym biskupem Rzymu.

Mnisi ze świętej Góry Atos wzywają nas byśmy nie akceptowali ekumenizmu bo jest największą herezją wszystkich czasów oraz byśmy nie poddawali się ciszy i bezczynności gdy wiara jest zagrożona. Święta wspólnota [góry Atos] przypomniała tym samym swe wcześniejsze stanowisko przyjętej podczas drugiej nadzwyczajnej konferencji w 1980 roku według którego nasza święta i prawosławna Cerkiew jest Jedną Świętą Katolicką i Apostolską Cerkwią Chrystusa która posiada pełnię łaski, prawdy i w konsekwencji tego nieprzerwaną sukcesję apostolską, w przeciwieństwie do tego kościoły i wyznania zachodu posiadając wypaczoną w wielu miejscach wiarę ewangelii, apostołów i ojców są pozbawione łaski uświęcającej, prawdziwych sakramentów i sukcesji apostolskiej. 

[z wystąpienia dra Wróblewskiego: Nowa unia ze Starym Rzymem]

Wierze takiej przeczy wspólna deklaracja podpisana właśnie przez patriarchę ekumenicznego Bartłomieja I  i papieża Franciszka na okoliczność wizyty papieża w Konstantynopolu w której uznają siebie „jako zwierzchników Kościoła„.  Czy więc oboje uznają się za zwierzchników „Jednego Kościoła”, czy może to jest jedynie drobna literówka i chodziło wyłącznie o kościoły w sensie wspólnot lokalnych gdyż oczywistym jest, iż papież jest zwierzchnikiem kościoła rzymsko-katolickiego, a patriarcha zwierzchnikiem prawosławnego patriarchatu Konstantynopola?  Nie – chodzi o „Jeden Święty Powszechny i Apostolski Kościół” w którego wiarę wyznajemy każdorazowo w symbolu wiary.

(więcej…)

W czasie wizyty rzymskiego papieża Franciszka w Turcji 29-20 listopada, papież wraz z patriarchą Bartłomiejem powrócili do tematu unii.

Papież spytał: „Jak możemy wiernie głosić naukę Chrystusa, jeśli pomiędzy nami istniej podział?” Patriarcha Bartłomiej zauważył, że chociaż „droga ku odbudowaniu pełno cennej komunii będzie długa i nieprostą, my nie możemy pozwolić sobie na na rozkosz działania w izolacji”.

Co więc oznaczają te typowe dla ekumenistów rozmydlone słowa. O tym opowiedział przewodniczący departamentu prasowego o. Dozyteusz Anagnostopulos.

Sobór 2025 roku?

W 2016 roku zaplanowano Wszechprawosławny (Wielki i Święty) Sobór, który powinien odbyć się w Stambule. Jest prawdo podobne, że na nim konstantynopolitański patriarcha wezwie do zwołania w 2025 r. Soboru Powszechnego.

(więcej…)

papa

Jezuickie gesty.

Wizyta papieża Franciszka w Turcji oraz spotkanie z patriarchą Bartłomiejem rozbudziły spekulacje co do dalszego rozwoju relacji między Rzymem a patriarchatem Konstantynopola. Tymczasem Bartłomiej z pewnością ekumenistą nie jest. „My, prawosławni, którzy posiadamy pełnię Tradycji, nie boimy się – wbrew temu, co się uważa – że w kwestiach dogmatycznych wpłyną na nas poglądy heterodoksyjnych braci” – podkreśla. Niekoniecznie, bo kontakty już wpłynęły tak w Tradycji (pisanej z małej i wielkiej litery) jak i w dogmatach… – red.PP.

Istnieje nieporozumienie, zgodnie z którym patriarcha Bartłomiej zjednoczyłby prawosławie z Rzymem, gdyby nie Moskwa – czytamy na łamach „Rorate Caeli”. Założenie takie pojawia się często w dziennikarskich relacjach, odznaczających się polityczną poprawnością i selektywnym podejściem do tematu relacji między Rzymem a Konstantynopolem. Co tak naprawdę patriarcha Bartłomiej sądzi o ewentualnej Unii?

– Drodzy bracia, Pierwszy święty Sobór Ekumeniczny (Powszechny – red.PP) sporządził pierwszy Symbol Wiary, który został później uzupełniony pięcioma ostatnimi artykułami przez Drugi Synod Ekumeniczny w Konstantynopolu w roku 381. Obydwa te święte sobory służyły najświętszej i najwznioślejszej sprawie w życiu chrześcijan, którą była jedność, porozumienie i pokój w Kościele. Poprzez swoje orzeczenia dogmatyczne, sprecyzowane w świętym Symbolu, nakreślały podstawy prawosławnej wiary, których przekroczenie stawia poza ciałem Kościoła. (…) Długo później wystarczyło, by dodać do Symbolu jedno, tylko jedno słowo – dobrze znane „Filioque” – by stworzyć nowe herezje i schizmy, które po dziś dzień utrzymują zachodnie chrześcijaństwo z dala od prawosławnego Wschodu – tymi słowami w 2010 roku patriarcha Bartłomiej zwracał się do uczestników synodu Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej. Tak, patriarcha niczym dwulicowy Janus każdemu mówi to co chciałby usłyszeć. A czynach widać jednoznacznie kim jest on tak naprawdę. – red.PP

(więcej…)

Ecu-Patriarcha Bartłomiej I nawiedził Niemcy, gdzie wziął udział w kolejnych już z niezliczonych w jego życiu ekumenicznych modlitwach.


.
Dziwne, że patriarcha nie odwiedził nie mniej ekumeniczne co on, niemieckie siostry które nauczyłyby go „życia duchowego”. Miłośnikom tego typu popreligii polecamy FILMIK z innymi niemniej uduchowionymi siostrami.
.

W Thessalonice na ulicy Wenizelu rankiem 30 października, 50 uzbrojonych policjantów wtargnęło do znajdującego się tam przedstawicielstwa (konak) atoskiego monasteru Esfigmenu. Niosący tam swe posłuszanije esfigmeński hieromnich Mardariusz został aresztowany i osadzony w więzieniu. Zajęte budynki i teren zapewne zostaną przekazane nowemu niewspółmiernie mniejszemu pseudobractwu „Esfigmenu”.

Przypomnijmy. W latach 70. konserwatywni mnisi przeciwstawiający się Nowemu Światowemu Porządkowi wyrzekają się zwierzchności patriarchy Konstantynopola Athenagorasa (Spyru), oskarżając go o zdradę Prawosławia. Kilka lat wcześniej patriarcha podpisał z papieżem Pawłem VI wspólną deklarację znoszącą z obu wyznań jedenastowieczne klątwy. Mnisi przestają uwzględniać patriarchę w cerkiewnych modlitwach. Zostają wyrzuceni z obrad Świętej Wspólnoty Góry Atos (Epistasia). Uważają, że pozostałe klasztory, akceptując decyzję patriarchy, wkroczyły razem z nim na „złą drogę”.

(więcej…)

Papież przyjął na audiencji sergiańskiego metropolitę wołokołamskiego Hilariona Ałfiejewa. Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego jest jednym z delegatów innych Kościołów chrześcijańskich na obecnym Synodzie Biskupów.

We wczorajszym wystąpieniu opublikowanym na stronie internetowej sowieckiego patriarchatu, Hilarion zwrócił uwagę, że kiedy osłabiana jest rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, winno się ją umacniać, a nie propagować inne związki. Wyraził zaniepokojenie legalizacją „małżeństw” homoseksualnych i przyznawaniem im prawa do adopcji, jak też rodzeniem dzieci przez tzw. „matki zastępcze”.

Metropolita nie omieszkał też wykorzystać synodalnego wystąpienia do krytyki ukraińskich grekokatolików. Od ich hierarchów zażądał nie wypowiadania się publicznie na tematy polityczne i nazwał patriarchat moskiewski Kościołem matką wszystkich ukraińskich prawosławnych.

Za: http://ekumenizm.wiara.pl/

Oraz warto na ten temat poczytać co piszą na stronie „Moskwa III Rzym”: Metropolita Hilarion dopomaga w rozpowszechnianiu się zgniłego katolicyzmu.

Pseudoikona z patriarchą ekumenicznym Konstantynopola Bartłomiejem I

Pseudoikona z patriarchą ekumenicznym Konstantynopola Bartłomiejem I

Zbliżająca się wizyta papieża w Stambule na święto św. Andrzeja Apostoła będzie „ważnym znakiem łączności między Kościołem katolickim i prawosławnym” – uważa patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.

W rozmowie z dziennikarzami austriackimi i niemieckimi w swej siedzibie – Fanarze – zapowiedział, że wprawdzie w czasie tego pobytu Franciszka nie będzie żadnych spektakularnych gestów, ale deklaracja, jaką obaj hierarchowie podpiszą, będzie ważnym wskazaniem drogi w stosunkach między obu Kościołami. Trwającego od niemal tysiąca lat podziału nie da się przezwyciężyć „z dnia na dzień”, stwierdził honorowy zwierzchnik światowego prawosławia. Przypomniał, że minęło niespełna 60 lat do czasu, gdy oba Kościoły zaczęły się traktować jak bracia, a nie jak wrogowie. Dodał, że na tej drodze w ciągu ostatnich dziesięcioleci wydarzyło się wiele pozytywnego, ale nadal potrzebny jest jeszcze postęp w podstawowych sprawach.

W tym kontekście patriarcha wyraził rozczarowanie owocami niedawnego posiedzenia międzynarodowej komisji mieszanej ds. dialogu katolicko-prawosławnego we wrześniu br. w Ammanie, której nie udało się uchwalić wspólnego dokumentu w zasadniczych kwestiach dotyczących ustroju Kościoła. Dyskusja pokazała, że w sprawie prymatu i roli biskupa Rzymu w Kościele powszechnym nie udało się przełamać poważnych różnic poglądów, mimo że wszyscy delegaci katoliccy i wielu prawosławnych było za tekstem. Przy tej okazji patriarcha wspomniał o „trudnościach wewnątrzprawosławnych”.

Jednocześnie bardzo pozytywnie ocenił swe spotkanie z papieżem Franciszkiem w maju br. w Jerozolimie. Podkreślił też, że bardzo chciał uczestniczyć w inauguracji obecnego pontyfikatu w marcu 2013 roku w Rzymie. Przyznał, że nie wahał się ani sekundy również w czerwcu br., gdy papież zaprosił go do wspólnej modlitwy z prezydentami: Izraela – Szimonem Peresem i Palestyny – Mahmudem Abbasem w Ogrodach Watykańskich w intencji pokoju.

(więcej…)

Ekumeniczne odmóżdżanie dzieci – czyli wczesne aplikowanie propagandy ekumenizmu. To samo czeka i Twoje dzieci w szkole i na podwórku.  

papiezPoniżej przedstawiamy tłumaczenie początkowego fragmentu listu jaki w kwietniu br. skierowali do papieża Franciszka dwaj prawosławni (nowostylni -red.PP) greccy metropolici – biskupi, zwierzchnicy lokalnych kanonicznych prawosławnych kościołów z którymi to kościołami zachowują jedność eucharystyczną oraz jedność w wyznawanej wierze wszystkie kanoniczne lokalne kościoły prawosławne włączając w to Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (za niedługo będą w jedności z równie „kanonicznym” i „siostrzanym” Kościołem Watykańskim – red.PP).

List ten jest szczególnie ważnym (raczej wyzywającym -red.PP) w dobie współczesnej świadectwem ortodoksyjnej wiary którą Kościół prawosławny jednoznacznie i niezachwianie głosił w całym drugim millenium, wiary którą w czasach współczesnych usiłuje się zmienić albo co najmniej zagłuszyć czy przemilczeć poprzez szerzącą się od XX-go wieku nową, pan-ekumeniczną herezję. Herezję tę przyjęło pewne grono prawosławnych hierarchów. Wielu innych ortodoksyjnych biskupów i pasterzy kościoła – choć osobiście jej nie podziela umiejętnie omija niewygodną, powszechnie nieakceptowalną, niepopularną i niepoprawną politycznie prawdę. Poprzez ich milczenie herezja ta bardzo dotkliwie dotyka wiernych kościoła, którzy pozbawieni jasnego i jednoznacznego nauczania swoich pasterzy, jakie było zawsze głoszone w Chrystusowej Cerkwi, zostają kropla po kropli zwiedzeni intelektualnie i są duchowo odrywani od Chrystusowego Kościoła. Szczególnie boleśnie objawia się to w małżeństwach mieszanych wyznaniowo, w których w imię małżeńskiego consensusu strony uczęszczają od dowolnego z “kościołów” wszak każdy z nich jest kościołem prawdziwym.

(więcej…)