Info

Posted: 11/03/2013 in inne

UWAGA! Aby zobaczyć starą zawartość strony “PP” przejdź na poniższy adres: http://web.archive.org/web/20130115184056/http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/

zobacz: BROSZURKA DLA PRAWDZIWYCH KATOLIKÓW

==> Hajnówka. Proboszcz stracił prawo jazdy.
==> Odezwa patriarchy Bartłomieja sprzed 15 lat.
==> ŚWIĘTY GRZEGORZ TEOLOG OSTRZEGA PRZED GENDER-CYNIKAMI
==> Zabawki dla dzieci tępych gojów.
==> W poniedziałek parlament Północnego Cypru anulował prawo zakazujące kontaktów homoseksualnych.
==> Cyryl Gundiajew o dokumencie z Limy. (rus.)
==> Ekumeniczny list serbskiego patriarchy Hermana do polskiego biskupa Jeremiasza. (rus./srb.)
==> Klasztory nie mogą stawać się hotelami dla świeckich.
==> Święty Marcin z Bragi, O trzykrotnym zanurzeniu.
==> Św. Cezary z Arles († 542 r.), O niepowtarzalności chrztu.
==> List młodego ekumenisty
==> Szukającemu Prawdy herezje pod nogi…
Czytaj resztę wpisu »

Kiedy Władimir Putin ogłaszał przed Zgromadzeniem Federalnym w Moskwie decyzję o aneksji Krymu, na sali obecne były wszystkie najważniejsze osoby w państwie. Wszystkie – poza jedną.
W pierwszych rzędach prezydenta oklaskiwali przywódcy religijni, m.in. naczelny rabin i główny mufti kraju, ale w gronie tym zabrakło najbardziej znaczącej postaci rosyjskiego życia duchowego, czyli patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla. Dopiero w siódmym rzędzie wprawne oko dostrzec mogło charakterystyczną sylwetkę metropolity Juwanalija, figury bynajmniej nie pierwszoplanowej, reprezentującej podczas uroczystości moskiewski patriarchat.

Nie ma wątpliwości, że Cyryl zbojkotował ogłoszenie aktu aneksji Krymu. Działania Putina stawiają bowiem w bardzo niezręcznej sytuacji patriarchat moskiewski.

Aby to zrozumieć, należy przypomnieć, iż ukraińskie prawosławie jest mocno podzielone. Obecnie istnieją aż trzy Kościoły, które mają w nazwie zwrot Ukraińska Cerkiew Prawosławna. Dwie z nich (autokefaliczna i patriarchat kijowski) uważają się za niezależne, ale nie posiadają kanoniczności, czyli nie są uznawane przez żaden Kościół prawosławny na świecie (kryterium kanoniczności nie jest kolegializm -red.PP). Jako jedyny natomiast posiada kanoniczność egzarchat kijowski, który z kolei podporządkowany jest patriarchatowi moskiewskiemu.

Ukraińcy nie mają więc własnej narodowej Cerkwi, która byłaby uznawana przez inne Kościoły prawosławne, tak jak jest to w przypadku choćby Rumunów, Bułgarów, Finów czy Polaków. W hierarchii kościelnej muszą oni uznawać zwierzchność Rosji. Gdyby jednak doszło do powstania kanonicznej Cerkwi ukraińskiej, to byłaby ona największym Kościołem prawosławnym na świecie – zarówno pod względem liczby parafii, jak i praktykujących wiernych. Swą dzisiejszą pozycję jako dominującej siły w światowym prawosławiu patriarchat moskiewski zawdzięcza głównie temu, że podlega mu Ukraina.

Czytaj resztę wpisu »

“APOSTOŁ POJEDNANIA”

Posted: 26/03/2014 in ekumenizm

Dziś co raz częściej słyszy się nie o unii lecz o pojednaniu z Kościołem katolickim.  Unie kojarzą się dla prawosławnych z prześladowaniami za wiarę, odbieraniem  przemocą  świątyń, nawracaniem wiernych na katolicyzm. Dla Watykanu nie ważne jak go zwał,  cel jest jeden – uznanie przez prawosławnych zwierzchnictwa papieża.  I wygląda na to, że zmierzamy w tym kierunku. Co gorsze dzieje się to nie z przymusu ale z  własnej woli.  Patriarcha Bartłomiej oświadczył niedawno, że prawosławie i katolicyzm nigdy nie były tak blisko pojednania jak obecnie.

A teraz   wyjaśnijmy  o kim mowa,  powołanego w tytule, „Apostoła pojednania”. Ten wysoki tytuł został nadany przez Jana Pawła II  Jozafatowi Kuncewiczowi. I gdyby nie   fakt nadania tak zaszczytnego tytułu osobie uznawanej przez prawosławnych za ciemiężyciela i prześladowcę za wiarę, można byłoby pozostawić w spokoju tego wybitnego, zasłużonego dla katolicyzmu hierarchy. Ale nadanie tego tytułu  dokonuje  się   w naszych czasach, przez współczesnego nam papieża, który niebawem będzie ogłoszony świętym. Fakt ten świadczy o czymś bardzo niebezpiecznym dla prawosławia, mianowicie potwierdza  o jakim pojednaniu Watykanowi chodzi. Okazuje się,  że im  bardziej gorliwy pogromca prawosławia  tym, w rozumieniu Watykanu, większy święty katolicki, podniesiony nawet do godności apostolskiej.   Z Pisma Świętego wiemy, że przy niesieniu Dobrej Nowiny narodom, żaden z prawdziwych apostołów nie splamił się  jakimkolwiek  grzechem.  Niestety katoliccy „apostołowie” przy nawracaniu na katolicyzm, nawet chrześcijan, dopuszczali się aktów przemocy i metod barbarzyńskich.  Poznajmy więc żywot  jednego z nich, czyli Jozafata Kuncewicza.

Urodził się w 1580 r. w rodzinie prawosławnej. Uczył się w Wilnie, wpadł pod wpływy jezuitów. Przyjął unię. Stał się jej fanatykiem i wrogiem prawosławia. Z błogosławieństwa papieża stał się przełożonym kilku zajętych przez unitów prawosławnych monasterów. Przemoc stała się jego narzędziem. Zabierał  cerkwie, wyganiał duchownych. Osadzał ich w więzieniach. Zezwalał na grabieże domów prawosławnych, poniżanie, zsyłki, wyrzucanie z cechów, handlu,  a nawet topienie i zabijanie. Za jego zgodą dokonywano ekshumacji niedawno pogrzebanych prawosławnych by ich zwłoki wyrzucić na pożarcie psom. Prawosławnych nazywał   schizmatykami, wieprzami, bestiami. Sądy ziemskie zapełniały się skargami i pozwami. Terror religijny, przy wsparciu władz państwowych, trwał w najlepsze. Działalność „misyjna” Kuncewicza prowadzona była Białorusi, między innymi w Witebsku. Za unię był gotów oddać życie. I stało się. W 1623 r. z rozkazu Kuncewicza porwano prawosławnego duchownego. Wtedy zadzwoniły w Witebsku dzwony we wszystkich świątyniach. Ze wszystkich stron miasta ruszył tłum do rezydencji Kuncewicza. Pobito sługi i zamordowano oprawcę prawosławnych. Zwłoki jego  zbezczeszczono  włócząc po mieście, po czym wrzucono do Dźwiny.  Ciało  wyłowili rybacy. Pogrzebano je w Połocku, już w unickiej Hagia Sofii. Odpowiedź władz  była  straszna. Stracono 19 osób, w tym burmistrza miasta. Na 100 innych poszukiwanych wydano wyroki śmierci. Papież Urban VIII uznał to za „środek leczniczy” dla heretyków. Wydał też specjalną bullę dla katolików w Polsce i na Litwie, w której  daruje katolikom grzechy na sto lat  do przodu za ich oddanie papieżowi ! Zabójstwo Kuncewicza okazało się punktem zwrotnym w dziejach wprowadzania unii. Przechyliło szalę zwycięstwa na jej stronę. Prześladowania prawosławnych nie ustawały. Ciało Kuncewicza ostatecznie przewieziono do Watykanu. W 1867 r. Pius IX  zaliczył Kuncewicza do grona katolickich świętych, ustalając go patronem Rusi i Litwy by prawosławni tych krajów mogli modlić się do swojego oprawcy. Watykan nawet rozważał możliwość przewiezienia zwłok Kuncewicza na Białoruś!  Za zasługi w „ewangelizacji”  prawosławnych narodów  Jan Paweł II mianował go „Apostołem pojednania”.

Czytaj resztę wpisu »

Podczas posiedzenia Synodu Helladzkiej Cerkwi Prawosławnej (nowostylnej), które odbyło się 20 marca 2014 r., po raz kolejny zakomunikowano, że masoneria jest nie do przyjęcia dla Prawosławia.
.
W swym orędziu do wiernych Synod poinformował, że ani jeden z kleryków tej cerkwi, nie jawi się członkiem którejkolwiek z lóż masońskich.
.
Wcześniej greckie środki masowej komunikacji rozpowszechniły fotografie, na których przedstawiciele duchowieństwa biorą udział w zebraniach ludzi przyobleczonych w szaty pełne przeróżnych masońskich symboli.
.

Pragniemy na wstępie przeprosić czytelników za drastyczne ilustracje do tego artykułu. Takie zdjęcia nie powinny ukazywać się w prasie, nietylko dlatego, by nie razić czytelników i nie przyczyniać się do brutalizacjiotaczającej nas ikonosfery ale także z szacunku dla przedstawionych nanich ludzi – niewinnych ofiar strasznej zbrodni. Dołączamy je nie widzącinnej możliwości udokumentowania naszych tez, które odnoszą się ważnejkwestii – splotu niedawnych wiadomości oraz dramatycznych wydarzeń sprzedponad pół wieku.Kilka tygodni temu do czytelników gazet i serwisów internetowych dotarławiadomość o planach wystawienia w centrum Warszawy nowego pomnika. OgólnopolskiKomitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa Dokonanego przez OUN-UPA na LudnościPolskiej Kresów Wschodnich – tak brzmi jego pełna nazwa – zaprezentowałprzy tej okazji projekt pomnika, autorstwa znanego artysty-rzeźbiarza MarianaKoniecznego. Przedstawia on stylizowane drzewo, do którego przybite, czy też przywiązane drutem kolczastym, są ciała czwórki dzieci. Pierwowzorem tego wstrząsającego obrazu było zamieszczane w wielu publikacjach zdjęcie,widoczne m.in. na okładce albumu Ludobójstwo UPA na ludności polskiej: dokumentacja fotograficzna, które prezentujemy obok (Fot. I). Publikacjete podają też miejsce i czas przedstawianej zbrodni – koniec 1943 r.

Czytaj resztę wpisu »

Już nie bracia?

Posted: 20/03/2014 in inne

Filmik do obejrzenia. Przedstawiono w nim różne zapatrywania na wolność i wartości. Ciekaw jestem Waszych opinii. -PP

Od dawna znany jest fakt pokrewieństwa genetycznego tubylców Ameryki Północnej i rdzennych narodów Rosji. Najnowsze badania dowodzą także językowej więzi między nimi.

Rozmieszczenie języków dene-jenisejskich w XVII wieku

Naukowcy z Georgetown University, wykorzystując metody lingwistycznej filogenii, odkryli bezpośredni związek między indiańskimi językami na-dene a jenisejską grupą językową.
Odkrycie to dowodzi także, że przesiedlenie narodów z Azji Środkowej do Ameryki Północnej 13 tys. lat temu najprawdopodobniej nie było ostateczne. Wiele plemion migrowało później z powrotem na Syberię, zachowując swoje języki.

http://polish.ruvr.ru

Zna­ny dzia­łacz le­wi­cy Wło­dzi­mierz Ci­mo­sze­wicz, a ostat­nio se­na­tor wy­bra­ny z ci­chym po­par­ciem PO na Pod­la­siu, ogło­sił za­koń­cze­nie ka­rie­ry po­li­tycz­nej. Czy w pra­wo­sław­nej twier­dzy za­stą­pi go „pra­wi­co­wy” Mi­chał Ka­miń­ski?

Haj­nów­ka, Cze­rem­cha, Czy­że czy Du­bi­cze Cer­kiew­ne to gmi­ny po­ło­żo­ne w po­łu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści wo­je­wódz­twa pod­la­skie­go. Ich miesz­kań­cy są w więk­szo­ści pra­wo­sław­ny­mi Bia­ło­ru­si­na­mi bądź okre­śla­ją się mia­nem „tu­tej­szych”. W cza­sach PRL by­ły to te­re­ny o po­nad­prze­cięt­nych wpły­wach ko­mu­ni­stów, co prze­ło­ży­ło się na pre­fe­ren­cje wy­bor­cze po 1989 ro­ku. Już w elek­cji pre­zy­denc­kiej w 1990 ro­ku w pierw­szej tu­rze trium­fo­wał tu „swój” Wło­dzi­mierz Ci­mo­sze­wicz z bo­ga­tą kar­tą ak­tyw­no­ści w PZPR. W do­gryw­ce Bia­ło­ru­si­ni wo­le­li pe­ru­wiań­skie­go po­lo­nu­sa od Le­cha Wa­łę­sy. W ko­lej­nych la­tach bar­dzo do­bre re­zul­ta­ty w kra­inie żu­brów zdo­by­wa­ła le­wi­ca. Ta spod zna­ku SLD, z miaż­dżą­cą prze­wa­gą Kwa­śniew­skie­go nad kon­ku­ren­cją w 1995 i 2000 ro­ku. Zdzie­siąt­ko­wa­na afe­rą Ry­wi­na eki­pa Mil­le­ra, choć moc­no pod­upa­dła w więk­szo­ści re­gio­nów w Pol­sce, w mia­rę ucho­wa­ła się na „nie­po­lskim” Pod­la­siu w 2005 ro­ku. Spo­ra część gło­sów po­wę­dro­wa­ła też do Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej. Tym sa­mym do­ko­na­ło się prze­su­nię­cie z le­wi­cy so­cjal­nej w kie­run­ku li­be­ral­ne­go cen­trum. A wszyst­ko ja­ko me­cha­nizm obron­ny przed ko­ja­rzo­nym z na­ro­do­wym ka­to­li­cy­zmem Pra­wem i Spra­wie­dli­wo­ścią. W myśl za­sa­dy – każ­dy, by­le nie „wa­ty­kań­ska” pra­wi­ca.

Czytaj resztę wpisu »

Treść artykułu nie odzwierciedla poglądów redakcji. -PP

a2,2To nie walka o ziemię, to walka za Prawosławie. Ihumen Łuka (Stiepanow) podkreślił, że jeżeli będziemy zachowywać się biernie w obecnej sytuacji dotyczącej Ukrainy to nadejdzie splugawienie ziemi prawosławnej przez cudzoziemców…

O ostatnich dramatycznych wydarzeniach na Ukrainie mówi w wywiadzie nastojatiel (przeor-tłum.) Spaso-Prieobriażienskiego męskiego monasteru w Pronsku, region riazański, kandydat nauk historycznych, ihumen Łuka (Stiepanow).

Post i modlitwa to główna broń przeciwko niewidzialnemu wrogowi. A obecne czasy nie unieważniają tej prawdy objawionej przez Samego Pana Jezusa Chrystusa. Ale wrogowie bywają i widzialni. A atak na Cerkiew jest nie tylko tam gdzie działa książę ciemności ale także i w sferze ziemskiej. Książę ciemności manipuluje swoimi wyznawcami i czyni wszystko by sprofanować świątynie, prowokuje rozlew krwi i podporządkowuje ludzi swojemu demonicznemu dyktatowi. Dlatego dla zwykłego wielkopostnego zachowania absolutnie nie są grzechem okoliczności obecnego czasu, które polegają na tym, że wszyscy, którzy mają sumienie, miłość braterską i troskę o zbawienie nie tylko własne ale i tych, którzy są dziećmi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, nie mogą stać na boku i unikać przeciwstawiania się kroczącej po całym świecie , a teraz przybyłej już i na ruską ziemię, wrażej sile. Głównym celem tej siły jest profanacja naszej ziemi, doprowadzenie jej do stanu ohydy i spustoszenia, o czym mówi Ewangelia. To jest nie do uniknięcia. Dlatego z jednej strony pamiętamy, że jest to z dopustu Bożego i nie naszej słabej ręce powstrzymać te rzeczy, a z drugiej strony wszystko co leży w naszych siłach, nawet do wypełnienia przykazania oddania życia za braci swoich, jest właściwe ponieważ wróg nie zna litości.

Czytaj resztę wpisu »

Nieuchronnie zbliża się nowy rozbójniczy sobór który ma być zwołany przez głównych światowych ekumenistów.

Już podano do publicznej wiadomości datę jego odbycia się. Będzie to dzień Pięćdziesiątnicy – 19 czerwca 2016 roku.

Przewodniczyć mu będzie patriarcha ekumeniczny, tj. Konstantynopola. Każdą Cerkiew autokefaliczną będzie reprezentować jej zwierzchnik i nie więcej, niż 24 jej biskupów – jeśli natomiast dana Cerkiew liczy mniej, niż 24 hierarchów, reprezentować ją będą wszyscy jej biskupi. Każdej Cerkwi autokefalicznej będzie przypadał jeden głos.

Uczestnicy trwającego spotkania wszystkich zwierzchników Cerkwi autokefalicznych podjęli decyzję o powołaniu specjalnej Międzynarodowej Komisji, której członkami będą dwaj reprezentanci – w tym jeden biskup – każdego Kościoła autokefalicznego. Komisja rozpocznie prace we wrześnie tego roku, a zakończy do Paschy roku 2015. Ma przygotować dokumenty przedsoborowe dotyczące m. in. spraw kalendarza, małżeństwa i znaczenia postu. W pierwszej połowie przyszłego roku ma przyjąć ona również dokumenty pt. „Autonomia w Cerkwi prawosławnej i porządek jej przyznawania” oraz „Dyptychy”. Wszystkie te tematy mają być bowiem rozpatrzone na Pan-Soborze.

Prawosławni z oficjalnego prawosławia, niczym rzymscy katolicy w czasach II Soboru Watykańskiego, stoją przed niebezpieczeństwem całkowitego odstąpienia od Jezusa Chrystusa i Jego Oblubienicy-Cerkwi.

Na foto: Fanar 2014 roku.  Zwierzchnicy Cerkwi Lokalnych podpisują dokumenty o planach zwołania Pan-Soboru.

Symbolem naszego zbawienia jest święty Krzyż Chrystusowy. Samo drzewo, z którego był sporządzony posiada wielowiekową niezwykłą historię, sięgającą czasów patriarchy Abrahama. Także fakt zachowania św. Krzyża do naszych czasów świadczy o ważności tego życiodajnego Drzewa dla naszego zbawienia. Szczególna jest adoracja św. Krzyża w prawosławiu. Nie rozstajemy się z nim przez całe nasze życie. Od chrztu aż do śmierci nosimy ten zbawienny dla nas przedmiot. Nawet w miejscu naszego wiecznego spoczynku, stoją jak, wieczni stróże, św. Krzyże. A spójrzmy na nasze nabożeństwa, czy nawet nasze indywidualne modlitwy. Nie wyobrażamy ich bez ciągłego uświęcania tym znakiem swojego ciała. Chyba nie ma domu, gdzie mieszkają chrześcijanie, w którym nie byłoby św. Krzyża. Krzyże wieńczą kopuły naszych świątyń. Od życiodajnego Drzewa ludzie wierzący doświadczają wielu cudów i łask uzdrowień czy wybawienia z nieszczęść. Na świecie jest wiele św. Krzyży, z których obficie płynie łaska Boża. O kilku z nich, objawionych w Rosji, opowiemy w niniejszym artykule.

Jak wiemy w X w. Opatrzność Boża obdarzyła wielki naród rosyjski łaską wyznawania prawosławia. I choć stało się to jeszcze wieki przed upadkiem Bizancjum, było już zapowiedzią przejęcia ciągłości prawosławia i zachowania tego zbawiennego wyznania aż do naszych czasów. Obecnie żyjemy jakby w cieniu prawosławnej Rosji i dlatego jest ona dla nas tak bliska. Podobnie jak samo przyjęcie prawosławia z Bizancjum nie było dziełem przypadku, tak i objawienie się w Rosji św. Krzyży. A oto historia jednego z nich.

Czytaj resztę wpisu »

Wiemy wszyscy, że od momentu upadku powstania w Palestynie przeciwko Rzymianom z 70 r. naród izraelski utracił swoją ojczyznę i zmuszony był rozproszyć się po świecie. Stan taki trwa praktycznie do naszych czasów. I chyba nie ma ani jednego państwa na świecie gdzie nie byłoby Żydów. Liczące się skupiska wyznawców judaizmu (nie będących etnicznymi Żydami) niegdyś zamieszkiwały południowe tereny dzisiejszej Ukrainy i ujścia Wołgi. Państwo ich nazywało się Chazarią. W X w. powiększyli oni diasporę wyznawców judaizmu. Zarówno po wygnaniu z Rosji jak i w wiekach następnych wielu zamożnych Żydów znalazło swój azyl w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stworzyli tu własną cywilizację programowej odrębności od ludów pośród których zamieszkiwali, zazdrośnie piastując swoje wybraństwo, swoją mesjanistyczną świadomość.

Czytaj resztę wpisu »

Wiadomo jest, że od kilku lat prowadzony jest dialog zjednoczeniowy pomiędzy Cerkwią prawosławną i Kościołem katolickim. Liderem tego dialogu jest prawosławny Patriarcha Bizantyjski Bartolomeo. W rozmowach uczestniczy m.in. i nasz Kościół prawosławny w Polsce (PAKP). Zwykle dialogi z katolikami kończyły się unią.

Warto przypomnieć, że w historii Kościoła unii było kilka. A oto główne z nich: unia liońska, unia florencka i unia brzeska. Dla prawosławnych wszystkie unie stanowiły czasy ciężkich doświadczeń, prześladowań za wiarę i nie rzadko przelaną krew w obronie świętego Prawosławia. Skutki tych unii, szczególnie brzeskiej, trwają po dzień dzisiejszy.

Jedną z pierwszych była unia zawarta w Lionie w 1274 r. Przyczyną jej zawarcia było dążenie króla Karola I Andegaweńskiego restytucji Cesarstwa Łacińskiego. Wiązało się to z podporządkowaniem sobie Cesarstwa Wschodniego. W obawie przed taką groźbą cesarz Michał VIII Paleolog wystąpił do biskupa Rzymu o wsparcie i niedopuszczenie do realizacji planów Karola I. Papież wykorzystał sytuację i postawił warunek: zawarcie unii kościelnej z Watykanem. Cesarz najwidoczniej uznał, że sprawy polityczne są dla cesarstwa ważniejsze niż sprawy wyznaniowe i przyjął warunki papieża.

Czytaj resztę wpisu »

Najpierw ogólna informacja:

Nagrody im. Księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego. Nagrody są przyznawane od 1989 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju teologii, myśli oraz kultury prawosławnej a także za działania na rzecz pojednania chrześcijan. Nagroda nie zna granic konfesyjnych ani państwowych. Wśród jej laureatów znaleźli się między innymi metropolita Cerkwi w Polsce Sawa, Jerzy Nowosielski, ks. prof. Wacław Hryniewicz, prof. Wiktor Rowdo, muzykolog, Andrzej Turczyński, prozaik i poeta, prof. Anna Różycka-Bryzek, bizantolog, Tamara Sołoniewicz, reżyser, prof. Anatolij Konotop, muzykolog, prof. Atanasios Angelopoulos. Do 2009 roku Nagrodami Ostrogskiego uhonorowano 77 osób z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Grecji, Serbii, Francji, Szwajcarii, Finlandii, Kanady, Holandii, USA i Kenii.

Nagrody są przyznawane w styczniu a ich wręczenie odbywa się w okresie paschalnym podczas inauguracji międzynarodowego festiwalu muzyki cerkiewnej w Hajnówce. (za: http://www.ostrogski.pl/)

Czytaj resztę wpisu »

W latach 1918 – 1920 na obecnych ziemiach południowo-wchodniej Polski istniała Ruska Ludowa Republika Łemków. Było to niewielkie państwo powstałe w wyniku rozpadu Austro-Węgier. W 1920 wojska polskie wkroczyły na teren republiki i aresztowały jej władze doprowadzając tym samym do je upadku.

Istnienie republiki proklamowano 5 grudnia 1918 we Florynce. Władze republiki były nastawione prorosyjsko. Odmawiano podpisania unii z Zachodnioukraińską Republiką Ludową.
Na konferencji paryskiej delegacja łemkowska (o. Mychajło Jurczakewycz, dr Aleksander Cichański oraz dr Jarosław Kaczmarczyk) domagała się przyłączenia republiki do Czechosłowacji na zasadzie autonomii.

W skład Republiki weszły: Ruska Rada w Gładyszowie, Powiatowa Ruska Rada (powołana w Śnietnicy dla powiatu grybowskiego), Ruska Rada w Krynicy (dla powiatów nowosądeckiego i nowotarskiego), Powiatowa Ruska Rada w Sanoku.

Powołano Radę Zwierzchnią Łemkowskiej Rusi (Naczelną Radę Łemkowszczyzny), której przewodniczącym został ks. Mychajło Jurczakewycz, a sekretarzem dr Dmytro Sobyn z Bartnego.

12 marca 1920 we Florynce powstał Komitet Wykonawczy (pełnił rolę rządu), którego przewodniczącym został dr Jarosław Kaczmarczyk. Ministrem rolnictwa został Mykoła Gromosiak, Łemko z Krynicy Wsi, a ministrem spraw wewnętrznych o. Dmytro Chylak (1866-1955), proboszcz z Izb. W jego skład wchodził także ks. Wasyl Kuryłło z Florynki[2].
Republika została zlikwidowana przez wojska polskie, co potwierdził w 1921 traktat ryski. Jarosław Kaczmarczyk, Dymitrij Chylak i Mikołaj Gromasiak zostali aresztowani, a następnie byli sądzeni w 1921 roku przez polski sąd (jako obywatele polscy) pod zarzutem zdrady stanu, który uwolnił ich od zarzutów i uniewinnił.

Zgodnie z informacją podaną przez OCP Service, podczas odbywającego się obecnie zebrania zwierzchników Cerkwi lokalnych, podjęto historyczne postanowienie: Ósmy Sobór Powszechny (Wielki) odbędzie się w 2016 roku w Stambule.

Zostanie stworzona komisja przygotowująca odbycie się Soboru. Komisja ta ma posłuży za sekretariat Soboru. Jest już wiadomym że Patriarchat Konstantynopolski zamierza zebrać Wielki Sobór w świątyni św. Ireny.

Od 1961 roku pracami nad przygotowaniem Ósmego Soboru zajmowało się kilka pokoleń modernistów i ekumenistów, między innymi metr. Nikodem Rotow, arcybisup Bazyli (Krywoszein), o.Witaliusz Borowoj, Aleksy Osipow, a w ostatnim czasie patriarcha Bartłomiej i metr. Joanis Pergamoński. Wzorcem dla porzadku obrad posłużył Drugi Sobór Watykański.

Czytaj resztę wpisu »

Spotkanie na Fanarze rozpoczęte

4 marca br. w Stambule (Konstantynopolu) w Turcji rozpoczęło się spotkanie komisji przedstawicieli autokefalicznych Cerkwi prawosławnych, poprzedzające spotkanie zwierzchników tych Cerkwi, które ma odbyć się w tym samym mieście w niedzielę Triumfu Prawosławia.

W spotkaniu biorą udział przedstawiciele 13 autokefalicznych Cerkwi prawosławnych. Naszą Cerkiew reprezentuje biskup siemiatycki Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.

Zadaniem komisji jest przygotowanie projektu orędzia, które zostanie uroczyście odczytane na Fanarze podczas Św. Liturgii w najbliższą niedzielę i tematyki związanej z przygotowaniem do Wszechprawosławnego Soboru.

W spotkaniu Zwierzchników Lokalnych Kościołów Prawosławnych weźmie udział Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, który udaje się do Stambułu w dniu 5 marca br., w towarzystwie archimandryty Andrzeja (Borkowskiego).

Za: http://cerkiew.pl/

Hellada: Prawosławni Grecy zachowujący cerkiewny kalendarz się jednoczą

Trzyletnie starania greckich starostylnych hierarchów, przynależących do dwóch najliczniejszych starostylnych synodów, w kwestii ich zjednoczenia w najbliższym czasie zakończą się sukcesem.

Cerkiew Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady i Grecka Starostylna Cerkiew Prawosławna (Synod Przeciwstawiających się) wystosowały wspólne oświadczenie o zjednoczeniu się oraz o wspólnym stanowisku względem wciąż odstępujących od Prawosławia Patriarchatów jak i reszty Cerkwi Lokalnych.

Do wspólnego antyekumenicznego frontu dołączyli też inni hierarchowie z różnych starostylnych denominacji. Jest to jak dotąd największe zjednoczenie greckich prawosławnych chrześcijan zachowujących cerkiewny kalendarz od czasów wielkiego podziału który nieprzerwanie ciągnie się w Grecji od połowy lat 70-tych.

Obok światowego prawosławia coraz dalej odchodzącego od Tradycji i nauki Cerkwi wyrasta oddzielna wielonarodowa rodzina Cerkwi, w skład której wchodzą greccy, rumuńscy i bułgarscy starostylnicy, oraz emigracyjna i katakumbowa Cerkiew Rosji.

Masakra Kozaków w Lienz

Posted: 04/03/2014 in syjonizm

Z Rosji, Vol. VI, No.84, wrzesień 1949.

Do Przedstawiciela Atamana Dońskiego w Ameryce Północnej i Południowej, gen. Porucznik S. W Denisow

Wasza Ekscelencjo,

Wobec zbliżenia się do czwartej rocznicy okropnej tragedii Kozaków, to jest ich przymusowej ekstradycji do Związku Sowieckiego, wierzę to odpowiedni by przywoływać z powrotem krótko to straszne zdarzenie w pamięci Kozaków.

Jak już wiemy, Kozacki Korpus generała Domanowa, składał się z około 28,000 osób, włączając kobiety i dzieci. Po opuszczeniu włoskiego terytorium we wczesnym maju 1945, przeszedł przejściem górskim do Austrii i rozłożył obóz w dolinie rzeki Drawy.

Personel Kozaków i część jednostek administracyjnych była zakwaterowana w granicach miasta Lienz. Kozackie pułki (rozbrojone) obozowały na przylegającym terytorium w namiotach, podczas gdy cywile, starcy, kobiety i dzieci, dostały kwatery w obozie Peggetz, około dwu mil od miasta.

Czytaj resztę wpisu »

Znów Putin obnażył swe sowieckie oblicze, tym razem kłamliwie wypowiadając się o czasach cara Mikołaja II, w których jakoby  źle  się żyło ukraińskim chłopom, przy tym nazwał czczonego przez prawosławnych chrześcijan cara-męczennika “Krwawym Mikołajem”. Określenie to wymyślili w celach propagandowych żydobolszewicy i jak widzimy wciąć jest kultywowane przez wiernych spadkobierców ZSRR.

Jak widać według Putina Ukrainie dobrze się żyło za Lenina, Stalina a teraz zapewne i za Putina.

 

Białystok też walczy :)

Policjanci szukają osób, które włamały się na podlaskie strony internetowe związane z prawosławiem. Na skutek działań hakerów ci, którzy zaglądali na witryny, oglądali filmy ostrzegające przed ukraińskimi nazistami. Hakerzy zestawili filmy z ostatnich wydarzeń na kijowskim Majdanie z archiwalnymi filmami propagandowymi z czasów III Rzeszy.

http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,15547377,Hakerzy_wlamali_sie_na_prawoslawne_strony__Zestawili.html

Trzy przeciwlotnicze pułki rakietowe sił zbrojnych Ukrainy przeszły na stronę rządu Autonomicznej Republiki Krymu – poinformował przedstawiciel krymskiego rządu.

„Ponad 700 żołnierzy i oficerów wyraziło gotowość do obrony ludności Krymu. W skład jednostek obrony przeciwlotniczej, które przeszły na stronę rządu, wchodzi ponad 20 przeciwlotniczych zestawów rakietowych „Buk” oraz ponad 30 przeciwlotniczych systemów rakietowych S-300 PS” – oświadczył przedstawiciel krymskiej autonomii.

Poinformowano, że na stronę „narodu krymskiego” przeszli wojskowi 50., 55. i 147. przeciwlotniczych pułków rakietowych, znajdujących się w Eupatorii, Teodozji i Fiolencie.

Źródło: http://polish.ruvr.ru/news/2014_03_04/Trzy-przeciwlotnicze-pulki-rakietowe-przeszly-na-strone-Krymu-9700/

Do uczynienia wszystkiego, co w jego mocy, aby zapobiec rozlewowi krwi na Ukrainie i zachowania jej integralności terytorialnej wezwał patriarchę Cyryla I tymczasowy zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (sergiańskiego) Patriarchatu Moskiewskiego Onufry. Jednak rosyjska Cerkiew Prawosławna nie sprzeciwia się zbrojnej interwencji na Ukrainie. – To misja pokojowa – cytuje wypowiedź rzecznika patriarchatu moskiewskiego Wsiewołoda Czaplina agencja Interfax.

W opinii duchownego z Rosji, misja rosyjskich wojsk na Ukrainie powinna zagwarantować Ukraińcom prawo do samostanowienia. Czaplin twierdzi, że chodzi również o ścisłe kontakty Ukraińców z innymi narodami historycznej Rusi. Rzecznik sergiańskiej Cerkwi przypomniał oświadczenie Światowego Rosyjskiego Soboru Narodowego, który uznał rosyjski naród za “nację rozdzieloną na swoim historycznym terytorium, mającą prawo do zjednoczenia w jednym organizmie państwowym”.

Czytaj resztę wpisu »

Czy Bóg ostrzega nas przed gigantycznym kataklizmem, który może rozpocząć się w Rosji i na Ukrainie? Nie jest to wykluczone. W obu tych krajach, w kilkunastu klasztorach ikony zaczęły płakać.

W Rosji i na Ukrainie, w kilku klasztorach i cerkwiach, ikony zaczęły toczyć łzy. W tradycji prawosławnej (…) jest to wyraźny znak z góry, który jest wezwaniem do ludzi do nawrócenia i ostrzeżeniem przed zbliżającymi się trudnymi czasami. Ikony mają obecnie płakać m.in. w Rostowie nad Donem, Odessie, Równym, Nowokuzniecku. Wcześniej podobne zjawiska, w Rosji i na Ukrainie, miały miejsce przed rewolucją październikową i upadkiem caratu, a także tuż przed rozpadem Związku Sowieckiego.

Czytaj resztę wpisu »

Błąd w Wielkim Kanonie Pokutnym prep. Andrzeja z Krety

Drodzy Bracia i Siostry,

Proszę o przejrzenie swych książek (Triodiony Postne, oraz oddzielne wydania) i poprawienie błędu który wkradł się kilka wieków temu przez nieuwagę greckich i ruskich skrybów.

Podczas wtorkowego czytania Wielkiego Kanonu prep. Andrzeja z Krety po siódmej pieśni (Ирмосъ), w pierwszym troparionie czytamy:

Кивотъ яко ношашеся на колесницѣ, Занъ оный, егда превращшуся тельцу,точiю коснуся, Божiимъ искусися гнѣвомъ; но того дерзновенiя убѣжавши, душе, почитай Божественная честнѣ” (tłum.: „Kiedy arka wieziona była na wozie, wtedy Zan pewien przy zachwianiu się cielca za jej dotknięcie doświadczył gniewu Boga, przeto, duszo, unikając jego zuchwałości, czcij Boga w należny sposób”).

Czytaj resztę wpisu »

Spódnice i dziewczęta

Posted: 01/03/2014 in inne

Do dziadka na wieś przyjechał wnuk:
- Dziadku, u was wszystkie dziewczyny się mi podobają, tylko że one są w długich spódnicach, w chustkach, przez co jakoś tak jest nieciekawie…
Dziadek wyjął z kieszeni dwa cukierki. Pierwszy był w papierku, a drugi bez.
- Którego wybierasz, wnusiu?
- W papierku, oczywiście.
- A dlaczego?
- Bo on jest czystszy.
- Podobnie jest i z dziewczynami.

Patriarcha Cyryl Gundiajew z okazji komunistycznego święta powstania Armii Czerwonej złożył ofiarę Wiecznemu Ogniu udekorowanemu pentagramem.

ukrainaDo zjednoczenia Prawosławia (cokolwiek to oznacza -red.PP) na Ukrainie, podzielonego obecnie na trzy odrębne jurysdykcje, wezwał Synod Cerkwii Patriarchatu Kijowskiego.

W sprawie tej wystosowano dwa oddzielne listy do pozostałych działających w tym kraju Ukraińskich Cerkwi Prawosławnych – Patriarchatu Moskiewskiego i Autokefalicznej. Status kanoniczny, a więc wspólnoty uznanej przez światowe prawosławie, ma tylko  Patriarchatu Moskiewski , zresztą największy liczebnie z nich. Dwie pozostałe Cerkwie są “niekanoniczne”. “W tej tragicznej i dziejowej chwili historii narodu ukraińskiego jak nigdy dotychczas oczywista jest potrzeba przezwyciężenia podziałów w łonie Cerkwii Prawosławnej na Ukrainie, trwających już ponad 20 lat, oraz utworzenia w kraju jednej lokalnej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej” - głosi dokument  Synodu Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego . Zwraca uwagę, że istniejące podziały są ściśle związane z podziałami w społeczeństwie, karmią je i same się nimi żywią.
“Jedna Cerkiew lokalna powinna i mogłaby odgrywać potężną pokojową i jednoczącą rolę w społeczeństwie, sprzyjać porozumieniu między różnymi siłami, nie dopuszczać do rozpalania wrogości na gruncie narodowej, religijnej, regionalnej i językowej” – napisali autorzy przesłania.

Czytaj resztę wpisu »

Ołeksandr Turczynow, który w niedzielę został wyznaczony do pełnienia obowiązków głowy państwa ukraińskiego w miejsce Wiktora Janukowycza, jest pastorem i kaznodzieją w kościele baptystów w Kijowie oraz autorem powieści science fiction. W swej karierze politycznej zawsze grał drugie skrzypce.

Poniżej nagranie (25.02.2014 r.)  z zaprzysiężenia nowego przywódcy Okrainy.
.

Akcja prowokacyjna “Kijowskiego Patriarchatu” pod ścianami Ławry w Poczajewie (25 lutego 2014 r.).
.

Jak donosi białostocka Gazeta Wyborcza, konserwator nie podzielił opinii mieszkańców wsi Czyże i nakazał usunięcie złotych elementów z XVIII-wiecznej cerkwi świętych Kosmy i Damiana. Pojawiły się na niej nielegalnie.

O tym, że cmentarną cerkiewkę w Czyżach “ozdobiono” bez zgody konserwatora zabytków, Gazeta pisała na początku lutego. Ozdoby – złoty fryz zawieszony pod dachem oraz dekoracje na opaskach wokół okien – pojawiły się już po tym, gdy remont elewacji i pokrycia dachu został odebrany przez służby konserwatorskie. Cerkiewka w rejestrze zabytków znajduje się już od 1977 roku.

Konserwator wydał nakaz przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego, poprzez usunięcie fryzu i plakietek wykonanych z blachy w kolorze złotym – poinformowała Zofia Cybulko, zastępczyni i rzeczniczka podlaskiego konserwatora zabytków.

za: bialystok.gazeta.pl